SA-42
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy oraz wydanie zezwolenia na korzystanie przez pojazd zaprzęgowy ze zorganizowanego postoju w Rynku Głównym, na Małym Rynku, na Placu Szczepańskim w ramach obsługi ruchu turystycznego

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych UMK, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, VIII piętro

 • Kotarska Marta – tel. 12 616 93 18 / fax. 12 616 93 27

adres e-mailowy: Marta.Kotarska@um.krakow.pl

 

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I.Wniosek o zawarcie umowy, wydanie zezwolenia

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku

 1. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej – NIP (tylko dla spółki cywilnej).
 2. Umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy).
 3. Paszport konia (do uzyskania w Związku Hodowców Koni), zawierający wpis:
  • o aktualnych badaniach lekarsko – weterynaryjnych (badania ważne do 1 roku),
  • potwierdzający oznaczenie koni za pomocą elektronicznego identyfikatora.
 4. Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
 5. Oświadczenie potwierdzające umiejętność i doświadczenie w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym (jeżeli pojazdem zaprzęgowym powozić będzie inna osoba niż przedsiębiorca, to oświadczenie składa także ta osoba).
 6. Umowa (np. zlecenia, o dzieło, itp.) zawarta z powożącym (jeżeli dotyczy).
 7. Kolorowe (wyraźne) zdjęcie pojazdu zaprzęgowego o wymiarach 13cm x 18cm (ujęcie z boku) podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy – 2 szt.
 8. Dokument potwierdzający wpłatę z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody.
 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, wydanie zezwolenia powinien skorzystaćz załączonego wzoru wniosku.

 Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. II zostały przedstawione w latach ubiegłych i pozostają aktualne – wnioskodawca może złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające aktualność danych w nich zawartych.

 Opłaty
 1. Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 2. Do umowy wnioskodawca otrzymuje odpłatnie zezwolenia na postój w Rynku Głównym, Małym Rynku, na Placu Szczepańskim lub innym miejscu.
 3. Zgłoszenie wniosku:
  1. wymagającego przeprowadzenia pełnej procedury w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia skutkuje dodatkowym naliczeniem w wysokości 100% stawki podstawowej,
  2. wymagającego przeprowadzenia skróconej procedury w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia skutkuje dodatkowym naliczeniem w wysokości 100% stawki podstawowej.
 4. Zajęcie nieruchomości bez zgody Wydziału Spraw Administracyjnych podlega opłacie w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.
 5. Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody.
 6. Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu zakupu naklejek kontrolnych zawierających numer boczny pojazdu zaprzęgowego.

 Forma załatwienia
 1. Umowa cywilnoprawna.
 2. Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu zaprzęgowego na drodze wewnętrznej Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego lub w innym miejscu.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Głównego Plastyka Miasta – każdorazowo:
  1. w zakresie zmiany formy, konstrukcji lub wymiany całego pojazdu,
  2. dla nowych pojazdów zaprzęgowych,
  3. w przypadku pojazdów zaprzęgowych o kształtach zbliżonych do wskazanych wzorów.
 2. Informacja o realizacji zobowiązań finansowych przedsiębiorcy na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu należnych podatków oraz należności cywilnoprawnych.
 3. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym1. ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).
 5. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
 6. Uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.
 7. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 8. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 9. Zarządzenie nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 10. Zarządzenie nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
 11. Zarządzenie nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
 12. Zarządzenie nr 132/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl, w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK oraz na stanowiskach informacyjno – podawczych.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosku z pominięciem ww. terminu. Wniosek, który wpłynął w terminie do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia może pozostać bez rozpatrzenia, jeżeli jest on niekompletny lub wymaga uzyskania opinii.
 3. Pojazdy zaprzęgowe muszą być wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.) oraz posiadać naklejki kontrolne po obu stronach pojazdu) zawierające numer boczny dorożki.
 4. Korzystanie z wyznaczonych postojów dla pojazdów zaprzęgowych wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 5. Umowa może być zawarta na okres: nie dłuższy niż 3 lata, przy czym pierwsza umowa nie dłużej niż na 1 rok.
 6. Umowę może zawrzeć osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz wspólnicy spółek cywilnych zarejestrowani w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 7. Jeden przedsiębiorca może zawrzeć tylko jedną umowę na korzystanie z jednego miejsca postojowego, niezależnie od sposobu działania przedsiębiorcy (indywidualnie lub w formie spółki cywilnej).
 8. Konie używane do zaprzęgu muszą być oznaczone za pomocą elektronicznego identyfikatora i posiadać aktualne badania lekarsko - weterynaryjne.
 9. Dopuszcza się zaprzęgi jednokonne lub dwukonne.
 10. Długość całego zaprzęgu nie może przekroczyć 7m.
 11. Obowiązuje wzór pojazdów zaprzęgowych: Victoria, Lando (przeszklone).
 12. Pojazdy nie mogą: być zawieszone na pasach, posiadać dodatkowych skrzyń i siedzisk (mogą posiadać fabryczną skrzynię tylną, służącą do przewozu drobnych elementów wyposażenia).
 13. W przypadku pojazdów zaprzęgowych o kształtach zbliżonych do wskazanych w ust. 11, decyzję o dopuszczeniu pojazdu do obsługi ruchu turystycznego podejmuje Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych po uzyskaniu opinii Głównego Plastyka Miasta.

14. Ustala się kolorystykę pojazdów zaprzęgowych:

czarny – RAL 9011

biały – RAL 9001

beż – RAL 1015

ciemnobrązowy – RAL 8016

bordo – RAL 3004

ciemna zieleń – RAL 6012

15. Dodatkowe elementy uprzęży skórzanej powinny być w nieagresywnych kolorach zbliżonych do koloru pojazdu.

16. Do pojazdu zaprzęgowego nie można zaprzęgać ogierów, wnętrów, źrebnych klaczy.

17. Do zaprzęgu mogą być używane konie pięcioletnie lub starsze.

18. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia powożenie musi się odbywać w obecności pełnoletniego pomocnika.

19. Pojazdem zaprzęgowym może kierować przedsiębiorca, z którym zawarto umowę cywilnoprawną lub osoba zatrudniona do pomocy (na podstawie odrębnej umowy).

20. Powożący pojazdem zaprzęgowym musi mieć odzież nawiązującą do tradycji dorożkarstwa krakowskiego (np. biała koszula, kamizelka, lub surdut – w kolorze czarnym lub szarym). Strój winien być uzupełniony o stylowe nakrycie głowy.

21. Przedsiębiorca/powożący jest zobowiązany uczestniczyć jeden raz w roku w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni.

22. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK przy zachowaniu limitu, o którym mowa w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa określa

w szczególności:

a) szczegółowe warunki przyznawania zezwoleń na przejazd lub postój pojazdów obsługi ruchu turystycznego,

b) tryb wyłaniania przedsiębiorców i sposób przyznania zezwoleń

c) określa ilość zezwoleń, a nadto może wstrzymać okresowo wydawanie zezwoleń.

23. Nie wywiązanie się wnioskodawcy ze zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków, stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy i wydania zezwoleń.