SA-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 


Sprawę załatwia
  • Wydział Spraw Administracyjnych Oddział Obsługi Przedsiębiorcy UMK 30-552 Kraków , ul. Wielicka 28a , III piętro, telefon 12 616 5600
  • Punkt Obsługi Mieszkańców UMK - Galeria Bronowice, 31-313 Kraków, ul. Stawowa 61;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców UMK - Galeria Serenada, 31-876 Kraków, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:

• część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych,

• część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,

• część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych,

• część CEIDG- POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 

2) Ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu;

 

3) W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu);

 

4) Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

 Opłaty

Brak opłatForma załatwienia

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysyła przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.Termin załatwienia

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pokwitowanie przyjęcia wniosku.

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 8, ust. 2-9, art. 10 ust. 1-4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).Informacje dodatkowe dla klienta

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.