SA-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych Oddział Obsługi Przedsiębiorcy UMK
30-552 Kraków , ul. Wielicka 28a , III piętro , telefon 12 616 5600

 

Punkt Obsługi Mieszkańców UMK- Galeria Bronowice, Kraków, ul. Stawowa 61

Punkt Obsługi ieszkańców UMK- Galeria Serenada, Kraków al. Gen.T. Bora-Komorowskiego 41

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na
maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:
część CEIDG - MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
część CEIDG - RB - Informacja o rachunkach bankowych,
część CEIDG - RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,
część CEIDG - SC. - Udział w spółkach cywilnych,
część CEIDG - POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury

 Opłaty

Brak opłatForma załatwienia

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 Termin załatwienia

Organ gminy przesyła wniosek CEIDG -1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pokwitowanie przyjęcia wnioskuTryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 – 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Jeżeli wniosek CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7
dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.