SA-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych


Załatw sprawę elektronicznie

Wymagany podpis elektronicznySprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych - przyjmowanie stron w godzinach 7:40 - 18:00

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII, 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10

 • informacja adresowa - tel. 12 616 93 24 pok. 704
 • załatwianie spraw - box 58-64, tel. 12 616 91 38, 12 616 91 39
 • Ewa Eznekier - Bidzińska - tel. 12 616 93 33, fax: 12 616 93 44

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 • nformacja adresowa - pok. 111 na I piętrze - tel. 12 616 57 12, 12 616 58 56,
 • załatwianie spraw meldunkowych - stan. nr 1-4 na parterze tel.: 12 616 56 91, 12 616 56 93, 12 616 56 88, 12 616 56 89
 • Bartosz Barański - tel. 12 616 56 80, fax. 12 616 56 81

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

 • punkt informacyjny dot. spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych dla Dzielnicy Nowa Huta - pok. nr 9, tel. 12 616 87 62, w godz. od 15.00 do 18.00 tel. 12 616 87 19
 • załatwianie spraw meldunkowych - pok. nr 18, 20-21, 24, tel. 12 616 87 32, 12 616 87 35, 12 616 87 37,
 • Aleksandra Nowak - tel. 12 616 87 23, fax.: 12 616 87 24

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udostępnienie danych (druki wniosków stanowią odpowiedni załącznik nr 1, 2 i 3 do procedury)
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Zamiast oryginału można przedłożyć kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17zł.                                                                                                                                                                Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosk
 2. Opłata za udostępnienie:
  • jednostkowych danych osobom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom - wynosi 31 zł; w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; dowód dokonania powyższej opłaty należy dołączyć do wniosku;
  • danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku - ustalona według wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury; powyższą opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia danych;
  • danych w drodze weryfikacji za pomocą urządzeń teletransmisji podmiotom, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wynosi 10 zł od jednostkowej weryfikacji.

NUMERY KONT:
Opłata skarbowa - 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
Opłata za udostępnienie danych - 43 1240 4722 1111 0000 4853 6055

 Forma załatwienia

Wydanie odpowiednio:
a) decyzji administracyjnej w przypadku:

 • udostępnienia danych za pomocą urządzeń teletransmisji,
 • odmowy udostępnienia danych osobowych;

b) zaświadczenia lub pisemnej informacji (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy);
c) postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.

 Termin załatwienia

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub pisemna informacja wydawane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzje wydawane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak

 

 Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa- al. Powstania Warszawskiego 10, Wydział Spraw Administracyjnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa- al. Powstania Warszawskiego 10, Wydział Spraw Administracyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia


Podstawa prawna
 1. Art. 44g, art. 44h, art. 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)


Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych można złożyć:
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych,
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,
ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków,
os. Zgody 2, 31-949 Kraków
- przesłać w wersji elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krakowa

Jeżeli żądanie udostępnienia danych dotyczy zbioru osób, dopuszcza się możliwość załączenia do wniosku wykazu osób, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby.