SA-17
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

 


Sprawę załatwia

 

Wydział Spraw Administracyjnych

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (zał. nr 1 do procedury)
 2. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, trwającego dłużej niż 6 miesięcy, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.Termin załatwienia

NiezwloczniePodstawa prawna
 • Art. 24, 36 - 37 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 4. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym.
 5. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl