PT-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Promocji i Turystyki

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

Wydział Promocji Turystyki, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Samodzielne Stanowisko ds. usług turystycznych

31-004 Kraków, tel.: 12 616 60 63, 12 616 60 70

fax: 12 616 60 56Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Brak.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

 

1. Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późń. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ewidencję obiektów świadczących usługi

hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych

prowadzi Prezydent Miasta Krakowa. Ewidencja ta nie obejmuje następujących

obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2. Dokumentację należy złożyć:

- na stanowisku informacyjno-podawczym Urzędu Miasta Krakowa,

  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

- w jednym z Punktów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa

- lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:

 

 Urząd Miasta Krakowa

 Wydział Promocji Turystyki,

 pl. Wszystkich Świętych 3-4,

 31-004 Kraków

 

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma

obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Promocji i Turystyki
o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii

  hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby miejsc noclegowych,

- zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu,.

  adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

 

4. Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespół ds. Kontroli Bazy

Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa ma prawo do

            kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.