PT-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Promocji i Turystyki

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą  w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych e-mail;iod@um.krakow.pl , adres pocztowy; Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji ustawowych zadań w związku z funkcjonowaniem i działaniem osób i podmiotów działających w turystyce. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2166).

 Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania wpisu do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, oraz przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  Nr 14 poz. 67) tj. 25 lat od wykreślenia z ww. ewidencji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

Wydział Promocji Turystyki, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Samodzielne Stanowisko ds. usług turystycznych

31-004 Kraków, tel.: 12 616 60 63, 12 616 60 70

fax: 12 616 60 56Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Brak.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

 

1. Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późń. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ewidencję obiektów świadczących usługi

hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych

prowadzi Prezydent Miasta Krakowa. Ewidencja ta nie obejmuje następujących

obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2. Dokumentację należy złożyć:

- na stanowisku informacyjno-podawczym Urzędu Miasta Krakowa,

  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

- w jednym z Punktów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa

- lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:

 

 Urząd Miasta Krakowa

 Wydział Promocji Turystyki,

 pl. Wszystkich Świętych 3-4,

 31-004 Kraków

 

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma

obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Promocji i Turystyki
o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii

  hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby miejsc noclegowych,

- zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu,.

  adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

 

4. Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespół ds. Kontroli Bazy

Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa ma prawo do

            kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.