PD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - rozporządzenie RODO, uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzania deklaracji do aplikacji ecoSanit, prowadzenia ewidencji opłaty, prowadzenia czynności sprawdzających, prowadzenia postępowań związanych z wymiarem opłaty, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń, prowadzenia rejestru przypisów i odpisów oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

Uprzejmie informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – 31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat:

 1. Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych
 • dla Dzielnic od I do VII, al. Powstania Warszawskiego 10
  Paulina Pietruszka, pok. 207, tel. 12 616 9253
  Agata Rybak – Wicińska, pok. 207, tel. 12 616 9261
 • dla Dzielnic od VIII do XIII, ul. Wielicka 28a
  Agata Gaca, pok. 407, tel. 12 616 5783
  Paulina Rębilas, pok. 408, tel. 12 616 5788
 • dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2
  Urszula Korzec, pok. 315, tel. 12 616 8833
  Agnieszka Jarek, pok. 315, tel. 12 616 8832
 1. Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych, al. Powstania Warszawskiego 10
  Konrad Jekiełek, pok. 314, tel. 12 616 5789

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.

Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłata w kasie.Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

 •  od 1 do 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do ostatniego dnia lutego,
 •  od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. poz. 2215).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254, poz. 1704).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 238).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu.
  Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
  Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 5. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
  - będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  - będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  - bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Powyższe nie dotyczy producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.
 6. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 7. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach rocznego limitu.
 8. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
 9. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 10. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowi pomoc publiczną w rolnictwie udzieloną na podstawie programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X).