PD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej


Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat:

1) Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych

 •  dla Dzielnic od I do VII, al. Powstania Warszawskiego 10

Paulina Pietruszka, pok. 207, tel. 12 616 9253

Agata Rybak – Wicińska, pok. 207, tel. 12 616 9261

 •  dla Dzielnic od VIII do XIII, ul. Wielicka 28a

Agata Gaca, pok. 407, tel. 12 616 5783

Paulina Rębilas, pok. 408, tel. 12 616 5788

 •  dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2

Urszula Korzec, pok. 315, tel. 12 616 8833

Agnieszka Jarek, pok. 315, tel. 12 616 8832

 

2) Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych, al. Powstania Warszawskiego 10

Konrad Jekiełek, pok. 318, tel. 12 616 5789

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi załącznik nr 2 do procedury.
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej stanowi załącznik nr 3 do procedury.
 4. Oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia
 1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
 2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.


Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 • od 1 do 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do ostatniego dnia lutego,
 • od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. poz. 1934).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254, poz. 1704).

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się

o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 238).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.

3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

5. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

- będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie

12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

- będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

- bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Powyższe nie dotyczy producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

6. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

7. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku

na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach rocznego limitu.

8. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

9. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,

na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów

o podatku rolnym.

10. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowi pomoc publiczną w rolnictwie udzieloną na podstawie programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: