PD-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wydawanie zaświadczeń


Załączniki do procedury:
wzór wniosku
Oświadczenie małżonka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - rozporządzenie RODO, uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzania deklaracji do aplikacji ecoSanit, prowadzenia ewidencji opłaty, prowadzenia czynności sprawdzających, prowadzenia postępowań związanych z wymiarem opłaty, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń, prowadzenia rejestru przypisów i odpisów oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

Uprzejmie informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – 31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Sprawę załatwia

Informacji na temat zaświadczeń wydawanych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miast Krakowa udzieli Infolinia podatkowa tel. 12 616 9295 w godz. 7.40 - 15.30


Centrum Administracyjne al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
stanowisko nr 66

 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków

stanowisko nr 9

 

os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

sala obsługi kasowejObejrzyj wersję w języku migowym

Wydawanie zaświadczeń

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. W przypadku działania wnioskodawcy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo szczególne na formularzu PPS-1,
 2. W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia przez spadkobiercę – dokument poświadczający dziedzicznie (postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia),
 3. W przypadkach ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika lub zbywającego w zakresie opisanym w art. 306g i 306h ustawy Ordynacja podatkowa – pisemną zgodę podatnika lub zbywającego wraz z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
  (Art. 306g. § 1. Organy podatkowe w zakresie, o którym mowa w art. 112 § 1, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego:

  1) na wniosek zbywającego;2) na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.§ 2. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.§ 3. Przepisy § 1–2 stosuje się odpowiednio do należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 2–4, objętych zakresem odpowiedzialności nabywcy.
  Art. 306h. § 1. Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
  1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek);
  2) kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości – w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości;
  3) małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111;
  4) wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1.)
 4. W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika przez małżonka pozostającego z podatnikiem we wspólności majątkowej, zgoda podatnika o której mowa w punkcie 3 nie jest wymagana. Małżonek podatnika składa jednak oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

W sytuacji braku wyłączenia lub zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej, wnioskodawca wnosi opłatę skarbową:

 1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
 2. w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa, która nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego) zgodność pełnomocnictwa z oryginałem stwierdza pracownik przyjmujący pełnomocnictwo. Za potwierdzenie pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem pracownik organu administracyjnego pobiera opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł za każda stronę.
 3. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – 21,00 zł,
 4. od wydania pozostałych zaświadczeń – 17,00 zł.


Forma załatwienia

Po rozpoznaniu wniosku jest wydawane zaświadczenie.

W przypadku braków formalnych wniosku (np.: brak dowodu wniesienia opłaty, brak numeru PESEL (dla osób fizycznych), NIP (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), braku danych których potwierdzenia w formie zaświadczenia żąda wnioskodawca lub w przypadku żądania udostępnienie danych prawnie chronionych (np.: tajemnica skarbowa, ochrona danych osobowych) po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacja, gdy wydanie zaświadczenia wymaga przeprowadzenia niezbędnego postępowania wyjaśniającego termin wydania zaświadczenia może ulec wydłużeniu.

Z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków wydanie zaświadczenia „od ręki” jest bardzo utrudnione. Tych wnioskodawców, którym szczególnie zależy na szybkim załatwieniu sprawy prosimy o powiadomieniu o tym pracownika lub wzmiance na wniosku i pozostawieniu numeru telefonu do kontaktu. W miarę możliwości przyśpieszymy wydawanie zaświadczenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenia i postanowieniaTryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat al. Powstania Warszawskiego 10 31-549 Kraków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie od postanowienia powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm),
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz 1330),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Z 2015 r. poz 2355 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu Wydziału Podatków i Opłat.
 2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez niego formularzu. 
 3. Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.