PD-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

  

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Deklaracje podatkowe mogą być przesyłane w formie elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Informacji na temat platformy e-PUAP oraz sposobu z niej korzystania są dostępne na http://www.bip.krakow.pl/ w zakładce Urząd Miasta Krakowa. Przesyłanie deklaracji za pomocą platformy e-PUAP:

ePUAP podatek od nieruchomości

ePUAP podatek rolny

ePUAP podatek leśny

 

UWAGA!!!!!

Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej będzie możliwe jedynie gdy podatnik posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpisanie deklaracji profilem zaufanym w chwili obecnej jest niemożliwe ponieważ deklaracja jest przesyłana przez e-puap jako załącznik, a profil zaufany nie daje możliwości podpisywania załączników.Sprawę załatwia

Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Pani Marta Despet, pok. 216, tel. 12 616 9197

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

a) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać:

   a. do 31 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości (załącznik DN),

   b. do 15 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek rolny (załącznik DR),

   c. do 15 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek leśny (załącznik DL),

lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego czy zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy.

b) Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

c) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, informacje i deklaracje podatkowe mogą być podpisywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji powinno zostać udzielone przez mocodawcę na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w organie podatkowym. Pełnomocnictwo składa się jeden raz i jeżeli nie było oznaczone czasowo stanowi podstawę do składania deklaracji w imieniu podatnika w kolejnych latach. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Od złożonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód wniesionej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

a) Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków,

b) Akty notarialne,

c) Orzeczenia sądów,

d) Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych,

e) Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,

f) Umowy cywilnoprawne w zawierane w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa,

g) Protokoły z czynności procesowych,

h) Ewidencja środków trwałych,

i) Ostateczna decyzja nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego,

j) Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o utrzymywaniu nieruchomości zgodnie z przepisami o ochronie i konserwacji zabytków.Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanych w postępowaniu podatkowym przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U.2018.1445 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U.2017.1892 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U.2017.1821 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U.2018.800 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U.2018.1044 z późn. zm.)

6. UCHWAŁA NR LXXXV/2090/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2143/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

8. Uchwała nr XXXIII/421/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,

9. Uchwała nr XVI/188/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów.

10. Uchwała nr CXII/1701/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/11 Rady Miasta Krakowa z

dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów

11. UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

12. UCHWAŁA NR CVII/2744/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Opodatkowaniu podatkiem:

   a) od nieruchomości – podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

   b) rolnym – podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza,

   c) leśnym – podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

   a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów w tym stanowiących użytki rolne i lasy,

   b) posiadaczami samoistnymi,

   c) użytkownikami wieczystymi,

   d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

3. Osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

4. Obowiązek podatkowy:

   a) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

   b) wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

5. Podatki są płatne przez:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy. Pierwsza rata podatku od nieruchomości jest płatna do 31 stycznia, a każda następna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Podatek leśny jest płatny do 15 dnia każdego miesiąca, a podatek rolny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na indywidualny numer konta bankowego. Informacja o numerze zostanie przesłana podatnikowi odrębnym pismem, po złożeniu pierwszej deklaracji podatkowej. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych nie przekraczający kwoty 100 zł jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty podatku.

6. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustaw.

7. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – nie wszczyna się postępowania w sprawie wymiaru podatku, a postępowanie wszczęte umarza się. Na dzień 1 stycznia 2019 roku kwota ta wynosi 7,80 zł.

9. Pomoc Publiczna. Na terenie Miasta Krakowa obowiązują zróżnicowane stawki podatku od nieruchomości tzw. stawki preferencyjne. Stawkami tymi, na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa zostały objęte niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Stawki preferencyjne oraz objęte nimi rodzaje działalności gospodarczej zostały wymienione w części D. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN). Stawki preferencyjne z uwagi na ich zmniejszoną wysokość w stosunku do stawki podstawowej stanowią pomoc de minimis zgodną z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) i znajdują zastosowanie tylko do tych podatników, którzy w okresie trzech ostatnich lat uzyskali pomoc de minimis o wartości nieprzekraczającej 200 tys. euro oraz spełniają inne warunki określone w przepisach prawa. Zanim więc podatnik zdecyduje się na stosowanie stawek preferencyjnych powinien ocenić możliwość skorzystania z tej formy pomocy. Oceny tej dokonuje samodzielnie, a jej wyniki przedstawia organowi podatkowemu za pomocą stosownych oświadczeń i informacji przedstawionych w formie stosowanych załączników:

   a) Oświadczenie – pomoc de minimis

   b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Takie sama zasady dotyczące pomocy de minimis stosuje się jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.