PD-14
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis na wniosek podatników


Sprawę załatwia

Sprawy załatwia zgodnie z położeniem nieruchomości:

Wydział Podatków i Opłat:

 

 1. al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
  Justyna Płonka pok. 205, tel. 12-616-5787
 2. ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków
  Bożena Adamczyk, pok. 406, tel. 12-616-5792
 3. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
  Dorota Wójcicka-Kraśnieńska, pok. 309, tel. 12-616-8727

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych dla całego Krakowa:

Wydział Podatków i Opłat al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury.
 2. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnego wpisu indywidualnej działalności gospodarczej
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wypełniony według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury.
 4. Oświadczenie o wysokości pomocy uzyskanej w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do procedury lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wydanych zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich latach kalendarzowych.
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury poświadczające wydatek i opisujące towar lub usługę.
 6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków poświadczających poniesione wydatki z wyodrębnionego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy iż nie uzyskał innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów na pokrycie których jest przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis


Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia

Zaświadczenie o pomocy de minimis lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.Termin załatwienia

7 dni od wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia z możliwością przedłużenia z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat wnoszone w terminie 7 dni od otrzymania postanowieniaPodstawa prawna

1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26 kwietnia 2012 r.).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r poz.1023)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r poz.1543)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r , poz. 1550)Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r poz.1023)