PD-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

 

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat

Referat ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

pok. 318 tel. 12 616 9211

pok. 320 tel. 12 616 9217

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do procedury).

2. Oświadczenie o sytuacji materialnej (załącznik nr 2 do procedury).

3. Dodatkowe dokumenty :

a) od osoby uczącej się – dokument potwierdzający ten fakt (oryginał lub kopia);

b) od osoby bezrobotnej zarejestrowanej – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające jej status (oryginał lub kopia);

c) od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego lub kopia PIT za ostatni rok rozliczeniowy;

d) od osoby pracującej oraz pobierającej świadczenia rentowe lub emerytalne – dokument potwierdzający uzyskiwany dochód.Opłaty

Opłata skarbowa od wydanej decyzji wynosi 10 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

3. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)Informacje dodatkowe dla klienta

1. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

2. W przypadku udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty lub spłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niespłacenie którejkolwiek z rat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego i poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

3. W przypadku udzielenia ulgi w formie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niedotrzymanie terminu spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.