PD-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa


Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat

Referat ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

pok. 318 tel. 12 616 9211

pok. 320 tel. 12 616 9217

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie ulgi (załącznik nr 1 do procedury).

2. Oświadczenie o sytuacji materialnej (załącznik nr 2 do procedury).

3. Dodatkowe dokumenty :

a) od osoby uczącej się – dokument potwierdzający ten fakt (oryginał lub kopia);

b) od osoby bezrobotnej zarejestrowanej – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające jej status (oryginał lub kopia);

c) od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego lub kopia PIT za ostatni rok rozliczeniowy;

d) od osoby pracującej oraz pobierającej świadczenia rentowe lub emerytalne – dokument potwierdzający uzyskiwany dochód.Opłaty

Opłata skarbowa od wydanej decyzji wynosi 10 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

3. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)Informacje dodatkowe dla klienta

1. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

2. W przypadku udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty lub spłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niespłacenie którejkolwiek z rat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego i poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

3. W przypadku udzielenia ulgi w formie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niedotrzymanie terminu spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.