OC-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej


Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę można załatwić za pomocą platformy EPUAP.Sprawę załatwia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Os. Zgody 2, 31-949 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (wzór formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury).
 2. Aktualny statut wnioskodawcy (w przypadku komitetów - akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za rozliczenie zbiórki - podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL).
 3. W przypadku komitetów -Akt założycielski zawierajacy pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego dla potrzeb zbiórki publicznej.
 5. Wzory cegiełek w poszczególnych nominałach wraz z określeniem ich ilości (w poszczególnych nominałach) i wartość ich emisji (łączna kwota) - w przypadku gdy zbiórka publiczna jest przeprowadzana w takiej formie.
 6. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora w przypadku reprezentowania organizatora przez pełnomocnika.
 7. Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki (wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury). Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z załączonym ogłoszeniem prasowym o wynikach zbiórki.

Dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ który wydał dokument. Dopuszcza się dokonanie poświadczenia przez notariusza albo radcę prawnego/adwokata działających jako pełnomocnicy wnioskodawcy. Poświadczenie statutu oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego możliwe jest również przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od wydania zezwolenia - 82 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao SA na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Zwolnione od opłaty skarbowej są organizacje pożytku publicznego, jeżeli cel planowanej zbiórki publicznej związany jest z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 5 oraz art. 9 ustawy z dnia 15
  marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
 5. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)
 6. Zarządzenie Nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.


Dostępność procedury

Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
 2. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu. Bardzo ważne jest odpowiednie, jednoznaczne sprecyzowanie celu i form prowadzenia zbiórki, obszaru, jaki zbiórka będzie obejmować, przedstawienie sposobu jej prowadzenia oraz określenie kosztów przeprowadzenia planowanej zbiórki.
 3. W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej zamierza prowadzić ją na Rynku Głównym - w miejscu i w czasie trwania imprezy lub innego przedsięwzięcia, na które zostało wydane zezwolenie bądź została zawarta umowa na zajęcie miejsca w Rynku Głównym, organizator zbiórki publicznej zobowiązany jest uzyskać zgodę organizatora imprezy lub innego przedsięwzięcia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 4. W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej zamierza prowadzić ją wewnątrz pomieszczeń w obiektach publicznych lub prywatnych, zobowiązany jest uzyskać zgodę właścicieli tych obiektów.
 5. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić do 1 miesiąca od daty jej przeprowadzenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. Ogłoszenie powinno zawierać:
  a) nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
  b) nazwę organu który wydał decyzję oraz datę i numer pozwolenia,
  c) sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej,
  d) rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze,
  e) wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
 6. Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym pisemnie poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu których nie przeprowadzono zbiórki.
 7. Decyzja może zostać odebrana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy lub przez pełnomocnika posiadającego oryginał pełnomocnictwa.
 8. Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje się maksymalnie na okres 1 roku.