MOPS-8

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy oraz osobom będącym w kryzysie


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1)      Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a)      Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV, i XV Miasta Krakowa,  tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-46;

b)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24;

c)      Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X i XIII Miasta Krakowa, tel.: 12 257- 00- 07, fax: 12 257- 00- 08;

d)     Filia nr 4 os. Szkolne 34, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78;

e)      Filia nr 5 ul. Praska 52, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75;

f)       Filia nr 6 ul. Dietla 64, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I i II Miasta Krakowa, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74;

g)      Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V, VI i VII Miasta Krakowa, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20;

h)      Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa, tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60;

i)        Filia nr 9 os. Teatralne 24, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa,  tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34.

2)      Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, fax 12 643-07-06.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Oświadczenie wnioskodawcy (strony), że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w miejscu udzielenia schronienia.

2) Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Nie dotyczyTermin załatwienia

Nie dotyczyDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie strony, że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w miejscu udzielenia schronieniaTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1)      Art. 14, art. 19 pkt 2, art. 46, art. 47 ust. 3, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

2)      Art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

3)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259).Informacje dodatkowe dla klienta

1)      Informację o sposobie załatwiania sprawy można otrzymać:

a)      w Filiach, Dziale Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w których świadczone jest poradnictwo specjalistyczne,

b)      w ośrodkach wsparcia:

·         Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46, tel. 12 425-81-70,

·         Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 12 421-82-42.

2)      Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca ofiarom przemocy a także poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą lub Ośrodku Interwencji Kryzysowej.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: