MOPS-34

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Załączniki do procedury:
Wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

     Dział Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska14,     30-529 Kraków, tel. 12 616-54-08 e-mail: dr@mops.krakow.plObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).

2)     Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3)     Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie w języku polskim wydane przez lekarza specjalistę na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

4)     Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego na:

a) wnioskodawcę,
b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup
(w przypadku małoletniego dziecka),
c) opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

5)     Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 2 i 5 procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka lub rejestrów publicznych, do których Ośrodek ma dostęp elektroniczny, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym, dokumenty urzędowe przedstawione przez wnioskodawcę.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, decyzja administracyjna.Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumenty poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się w Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "c" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1190).

3) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).Informacje dodatkowe dla klienta

1)      Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 40% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

2)      Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

3)      Wysokość dochodów obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód rodziny należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

4)      Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i      społecznej w Gminie Miejskiej Kraków oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: