MOPS-34

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Załączniki do procedury:
Wniosek 34.doc

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-08, e-mail: dr@mops.krakow.plObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).
2) Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
3) Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń wystawiona przez dostawcę
sprzętu rehabilitacyjnego na:
a) wnioskodawcę,
b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup
(w przypadku małoletniego dziecka),
c) opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby
ubezwłasnowolnionej).
4) Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
(oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika
lub opiekuna prawnego.


Dokumenty wymienione w pkt. 2 i 4 procedury nie będą wymagane w przypadku gdy
wynikające z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do
ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka lub rejestrów publicznych, do których Ośrodek
ma dostęp elektroniczny, wymianę informacjiOpłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumenty poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "c" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 926),

3) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

3) Wysokość dochodów obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód rodziny należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

4) Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: