ML-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Kierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z tytułu realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek właściciela budynku o dostarczenie lokalu zamiennego wraz z uwierzytelnioną kopią prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, lub

 2. Wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy poświadczony przez Wydział Spraw Administracyjnych i administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwaniu niezbędnych informacji oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.

 3. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowania lokalu przed dokonaniem wypowiedzenie stosunku najmu (decyzja o  przydziale, wyrok sądu, zaświadczenie, umowa najmu zawarta przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub skierowanie do zawarcia umowy najmu lokali + umowa),

 4. Uwierzytelniona kopia wypowiedzenia najmu w  trybie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

 5. Poświadczenie prawa własności nieruchomości (odpis księgi wieczystej uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku lub wskazanie numeru w elektronicznych księgach wieczystych) – w przypadku wniosku złożonego przez właściciela nieruchomości.

 Opłaty

 

 

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł – z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej, bądź też jeśli mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (fakt ten winien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem).

 

Uwaga! Jeżeli składana jest kserokopia, odpis lub wypis pełnomocnictwa i poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje organ prowadzący postępowanie; pobierana jest wówczas opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa i 5 zł od poświadczenia każdej pełnej lub zaczętej stronicy (np. 22 zł gdy pełnomocnictwo udzielone zostało na jednej stronie, 27 zł od pełnomocnictwa dwustronnego itd.).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

W przypadku dokonania przelewu za pomocą konta internetowego na dowodzie wpłaty winno być precyzyjnie określone czego dotyczy opłata skarbowa oraz w którym wydziale załatwiana jest sprawa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 

W przypadku wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na objęcie lokalu do wykonania remontu we własnym zakresie i z własnych środków finansowych wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony poprzedzone zostanie skierowaniem do zawarcia umowy przedwstępnej.Termin załatwienia
 1. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu - w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu.
 2. Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z przeprowadzenia wizji lokalowej zajmowanego lokalu - potrzeba wizji wg uznania Wydziału Mieszkalnictwa,
 2. Opinia właściwego referatu Wydziału Mieszkalnictwa sporządzona na podstawie ekspertyzy technicznej dot. budynku, w którym znajduje się lokal wskazany jako konieczny do wykwaterowania.


Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 6 i 10, art. 4 ust. 2 i 3, art. 11 ust. 2 pkt 4 i ust. 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.),
 2. § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.   w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105),
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku dwukrotnej odmowy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego dopuszcza się możliwość wydania skierowana do zawarcia umowy najmu lokalu bez uwzględnienia woli osoby uprawnionej do otrzymania takiego lokalu i przekazanie sprawy do komornika sądowego.

Obowiązek Gminy Miejskiej Kraków wynikający z art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów wygaśnie po 31 grudnia 2017 r.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: