ML-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego


Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263

 Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek właściciela budynku o dostarczenie lokalu zamiennego lub
 2. Wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy poświadczony przezWydział Spraw Administracyjnychi administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.
 3. Wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności lub wykonalności, orzekający o obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego przez Gminę Miejską Kraków.
 4. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowania lokalu przed uzyskaniem wyroku (decyzja o przydziale, wyrok sądu, zaświadczenie, umowa najmu zawarta przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub skierowanie do zawarcia umowy najmu lokali + umowa).


Opłaty
Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł – z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej, bądź też jeśli mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (fakt ten winien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem). 

Uwaga! Jeżeli składana jest kserokopia, odpis lub wypis pełnomocnictwa i poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje organ prowadzący postępowanie; pobierana jest wówczas opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa i 5 zł od poświadczenia każdej pełnej lub zaczętej stronicy (np. 22 zł gdy pełnomocnictwo udzielone zostało na jednej stronie, 27 zł od pełnomocnictwa dwustronnego itd.).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

W przypadku dokonania przelewu za pomocą konta internetowego na dowodzie wpłaty winno być precyzyjnie określone czego dotyczy opłata skarbowa oraz w którym wydziale załatwiana jest sprawa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 

 Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 

W przypadku wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na objęcie lokalu do wykonania remontu we własnym zakresie i z własnych środków finansowych wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony poprzedzone zostanie skierowaniem do zawarcia umowy przedwstępnej.

 

 Termin załatwienia
 1. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu - w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu.
 2. Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 6 i 10, art. 4 ust. 2 i 3, art. 11 ust. 2 pkt 4 i ust. 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)
 2. § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.   w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105)
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.
 4. Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)


Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku dwukrotnej odmowy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego dopuszcza się możliwość wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu bez uwzględnienia woli osoby uprawnionej do otrzymania takiego lokalu i przekazanie sprawy do komornika sądowego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: