ML-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

 

Nowa Huta:

Ewa Parzer II piętro, pokój 206, tel. 12-616-8275

Joanna Żmuda, Marta Porcz II piętro, pok. 204, tel. 12-616-8237

Śródmieście:

Agata Kardas II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8212

Marta Wierzbicka II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8257

Krowodrza:

Leszek Knapik II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8266

Podgórze:

Dominik Dzyr II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8236

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego potwierdzony przez Wydział Spraw Administracyjnych i administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji, oświadczeniem o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. W przypadku posiadania uprawnień do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości, należy złożyć potwierdzające to dokumenty w celu weryfikacji czy mogą one stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Wniosek stanowi załącznik do procedury i powinien zawierać informację o spłacie zadłużenia (z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek – ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych).

2) Uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego dotychczasowego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu).

3) Uwierzytelniona kopia wypowiedzenia stosunku najmu z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (ze względu na zaległości czynszowe).

4) W przypadku umorzenia zadłużenia – uwierzytelniona kopia porozumienia w tej sprawie.

5) Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem w okresie jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego w okresie od stycznia do maja danego roku kalendarzowego, dokumenty te powinny obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu. W szczególności chodzi tu o:

a) zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodów netto.

b) poświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie są uwzględnione);

c) prawomocny wyrok orzekający o przyznaniu alimentów oraz dokumenty poświadczające uzyskiwanie tych środków (dotyczy osób, które uzyskują alimenty)

d) oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskiwania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (brak rozliczenia PIT w Polsce).

6) W przypadku śmierci poprzedniego najemcy i jego małżonka– akty zgonu.

7) Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy z byłym najemcą.

8) W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok.

9) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.

 

 

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

1) Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234).

2) § 16 ust. 3 - 8 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105 ze zm.)

3) Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

 

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Uprawnienie do zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu wygasa po upływie 12 miesięcy od wydania prawomocnego wyroku eksmisyjnego. Wyjątkową sytuację w przypadku zawarcia porozumień o ratalnej spłacie zadłużenia zawartych na podstawie wniosków złożonych przed 4 sierpnia 2015 r. przewiduje w § 27 ust. 9 uchwały.

Warunkiem przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu jest:

 - brak zadłużenia czynszowego,

 - niewykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,

 - nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu, budynku lub jego części mogącego stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

 - spełnienie kryterium niskich dochodów określonych w uchwale,

 - uzyskanie zgody wojewody na zawarcie umowy najmu – w przypadku lokali stanowiących własność Skarbu Państwa,

 - nieprzekroczenie norm powierzchni użytkowej lokalu określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Jeżeli mieszkanie jest za duże - przysługuje prawo do lokalu równorzędnego dla tej normy przyjętej w powołanej ustawie.

Powierzchnia normatywna zgodnie z powołaną wyżej ustawą wynosi:

 •  35 m2 - dla 1 osoby,
 •  40 m2 - dla 2 osób,
 •  45 m2 - dla 3 osób,
 •  55 m2 - dla 4 osób,
 •  65 m2 - dla 5 osób,
 •  70 m2 - dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

W przypadku orzeczonej eksmisji sposób załatwienia wniosku zależy od orzeczenia przez sąd prawa do lokalu socjalnego. Jeżeli takie uprawnienie zostało przyznane, Wnioskodawcy przysługuje zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony. Jeśli prawo takie nie zostało przyznane, Wnioskodawcy przysługuje jedynie uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uprawnienie do przywrócenia tytułu prawnego do lokalu dotyczy jedynie sytuacji, gdy ustanie stosunku najmu nastąpiło z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) tj. w przypadku wypowiedzenia za zaległości czynszowe.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: