ML-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Dotyczy następujących przypadków:

  1. wyprowadzenie się najemcy
  2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu)
  3. zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.

Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

 

Nowa Huta:

Ewa Parzer II piętro, pokój 206, tel. 12-616-8275

Jadwiga Zawierta II piętro, pokój 206, tel. 12-616-8484

Joanna Żmuda, Marta Porcz II piętro, pok. 204, tel. 12-616-8237

Śródmieście:

Leszek Knapik II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8266

Marta Wierzbicka II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8257

Krowodrza:

Agata Kardas II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8212

Podgórze:

Dominik Dzyr II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8236

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu poświadczony przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji, oświadczeniem o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. W przypadku posiadania uprawnień do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości, należy złożyć potwierdzające to dokumenty w celu weryfikacji czy mogą one stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Wniosek stanowi załącznik do procedury.

2) Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu dotychczasowego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu).

3) Potwierdzenie rozwiązania stosunku najmu dokonane przez dotychczasowego najemcę i jego współmałżonka lub ich akty zgonu.

4) Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem w okresie jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego w okresie od stycznia do maja danego roku kalendarzowego, dokumenty te powinny obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu. W szczególności chodzi tu o:

a) zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodów netto.

b) poświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie są uwzględnione);

c) prawomocny wyrok orzekający o przyznaniu alimentów oraz dokumenty poświadczające uzyskiwanie tych środków (dotyczy osób, które uzyskują alimenty)

d) oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskiwania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (brak rozliczenia PIT w Polsce).

5) Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy z najemcą.

6) W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok.

7) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

 

 Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 

 Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uparawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
  1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.).

  2. § 16 ust. 1, 2 i 5 - 7 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105),

  3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Uprawnienie do zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu wygasa po upływie 12 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku najmu przysługującego poprzedniemu najemcy. W okresie roku od wejścia w życie uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. obowiązuje przepis przejściowy określony w § 27 ust. 7

Warunkiem nabycia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu jest:

-brak zadłużenia czynszowego,

-niewykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,

-nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu, budynku lub jego części mogącego stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

-spełnienie kryterium niskich dochodów określonych w uchwale,

-brak orzeczonej eksmisji z lokalu,

-uzyskanie zgody wojewody na zawarcie umowy najmu – w przypadku lokali stanowiących własność Skarbu Państwa,

-nieprzekroczenie norm powierzchni użytkowej lokalu określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Jeżeli mieszkanie jest za duże - przysługuje prawo do lokalu równorzędnego (o dopuszczalne różnicy 10%) dla tej normy przyjętej w powołanej ustawie.

Powierzchnia normatywna zgodnie z powołaną wyżej ustawą wynosi:

• 35 m2 - dla 1 osoby,

• 40 m2 - dla 2 osób,

• 45 m2 - dla 3 osób,

• 55 m2 - dla 4 osób,

• 65 m2 - dla 5 osób,

• 70 m2 - dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby

zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Uprawnienie do nabycia tytułu prawnego do lokalu nie dotyczy sytuacji, w których ustanie stosunku najmu nastąpiło z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) tj. w przypadku utraty tytułu prawnego przez poprzedniego najemcę w wyniku wypowiedzenia stosunku najmu lokalu mieszkalnego ze względu na: używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu, jego podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody właściciela oraz używanie lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: