ML-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi) i osiągania niskich dochodów


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że:  

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.  Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Pomocy Mieszkaniowej

 

Barbara Cepowska: I piętro, pokój 111, tel. 12-616-8229

Elżbieta Wójcik-Machejek: I piętro, pokój 111, tel. 12-616-8224

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu zamieszkiwania w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Wielopole 17a - parter) lub ze strony internetowej www.bip.krakow.pl, zawierający opis zajmowanego lokalu, jego wielkość i stan techniczny (potwierdzony przez administrację budynku) oraz wskazanie osób zameldowanych w lokalu (potwierdzony przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK). Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.
 2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych przez wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem w okresie jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego w okresie od stycznia do maja danego roku kalendarzowego, dokumenty powinny obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 4. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji wraz z ewentualnym orzeczeniem dotyczącym podziału majątku dorobkowego (dotyczy osób które są po rozwodzie lub pozostają w separacji).
 5. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługuje lub przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, w których wnioskodawca, jego małżonek oraz osoby objęte wnioskiem były zameldowane w latach poprzednich.
 6. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, które przysługują zstępnym, wstępnym i rodzeństwu wnioskodawcy oraz jego małżonka.

 

Wnioskodawca może również dołączyć:

 

 1. Ekspertyzę mikologiczną stwierdzającą zagrzybienie lokalu.
 2. Opinię stwierdzającą brak możliwości ogrzania lokalu stałym i bezpiecznym źródłem ciepła lub opinię kominiarską potwierdzającą niedrożność przewodów kominowych.
 3. Ekspertyzę potwierdzającą przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do lokalu.
 4. Opinię kominiarską o braku wentylacji grawitacyjnej w lokalu.
 5. Zaświadczenie o poruszaniu się na wózku inwalidzkim.
 6. Orzeczenie potwierdzające: lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, lub całkowitą niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, I, II lub III grupę inwalidzką.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Wstępna pozytywna weryfikacja wniosku,

2. Objęcie ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,

3. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

lub

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Informacja o wstępnej pozytywnej weryfikacji wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

Informacja o objęciu ostateczną listą mieszkaniową - w ciągu 30 dni od dnia wydania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia i podania ostatecznych list mieszkaniowych.

 

Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu:

 

a) w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu - w przypadku, gdy stan techniczny zaoferowanego lokalu umożliwia jego zasiedlenie.

b) w ciągu 30 dni od dnia zakończenia remontu - w przypadku, gdy lokal przed zasiedleniem wymaga remontu, który przeprowadzi Gmina Miejska Kraków lub przyszły najemca.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

- w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół kwalifikacyjny lokalu niemieszkalnego sporządzony przez Komisję złożoną z pracowników Wydziału Mieszkalnictwa lub opinia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzająca, iż zajmowany przez wnioskodawcę lokal nie spełnia warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 2. Kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy.


Tryb odwoławczy

Złożenie skargi na akt prawny z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 5, art. 4, 20 i 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. § 3 ust. 1 pkt 1, § 5, § 11, § 26, załącznik nr 1, załącznik nr 2 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: