ML-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Przebudowa lokali wspólnych lub częściowo usamodzielnionych w celu ograniczenia korzystania z części wspólnych lub ich całkowitego usamodzielnienia


Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1.      Wniosek lub wnioski (w przypadku zamiany pomieszczeń pomiędzy najemcami) o zamianę pomieszczeń, potwierdzony/e przezWydział Spraw Administracyjnychoraz administrację budynku wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniami o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci i o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości.

2.      Odpis tytułu prawnego (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu, akt notarialny stwierdzający przejście prawa własności lub odpis z księgi wieczystej).

3.      W przypadku zgonu poprzedniego najemcy – akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy z najemcą.

4.      W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok

5.      W przypadku śmierci współmałżonka – jego akt zgonu.

6.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

W przypadku przyznania pomieszczenia, które wymaga adaptacji wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu mieszkania powstałego z połączenia dotychczasowych odrębnych lokali lub pomieszczeń poprzedzone jest wydaniem skierowania do zawarcia przedwstępnej umowy najmu przyznanej powierzchni.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej,Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
  1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

  2. § 14 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105)

  3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: