ML-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Przebudowa lokali wspólnych lub częściowo usamodzielnionych w celu ograniczenia korzystania z części wspólnych lub ich całkowitego usamodzielnienia


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek lub wnioski (w przypadku zamiany pomieszczeń pomiędzy najemcami) o zamianę pomieszczeń, potwierdzony/e przezWydział Spraw Administracyjnychoraz administrację budynku wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniami o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci i o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości.
 2. Odpis tytułu prawnego (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu, akt notarialny stwierdzający przejście prawa własności lub odpis z księgi wieczystej).
 3. W przypadku zgonu poprzedniego najemcy – akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy z najemcą.
 4. W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok
 5. W przypadku śmierci współmałżonka – jego akt zgonu.
 6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.


Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

W przypadku przyznania pomieszczenia, które wymaga adaptacji wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu mieszkania powstałego z połączenia dotychczasowych odrębnych lokali lub pomieszczeń poprzedzone jest wydaniem skierowania do zawarcia przedwstępnej umowy najmu przyznanej powierzchni.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej,Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234)
 2. § 14 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105 ze zm.)
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: