ML-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Dotyczy następujących przypadków:

1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym),

2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu),

3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy,

4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków


Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych.

 

Nowa Huta:

Ewa Parzer II piętro, pokój 206, tel. 12-616-8275

Jadwiga Zawierta II piętro, pokój 206, tel. 12-616-8484

Joanna Żmuda, Marta Porcz II piętro, pok. 204, tel. 12-616-8237

Śródmieście:

Leszek Knapik II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8266

Marta Wierzbicka II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8257

Krowodrza:

Agata Kardas II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8212

Podgórze:

Dominik Dzyr II piętro, pokój 205, tel. 12-616-8236Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu poświadczony przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji, oświadczeniem o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.

2. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu).

3. W przypadku mieszkań zakładowych: dokument potwierdzający przyczynę i datę rozwiązania stosunku pracy / przejścia na emeryturę (rentę).

4. W przypadku śmierci najemcy jego akt zgonu, a w przypadku śmierci współmałżonka również akt zgonu małżonka.

5. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy ze zmarłym najemcą.

6. W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok.

7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.

 

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

 

 Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.Podstawa prawna

1) art. 17 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. – Prawo lokalowe (t.j. Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227 ze zm.),

2) art.691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu sprzed 12 listopada 1994 r. w związku

z art. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz. U. Nr. 14 ,poz. 84 ze zm.), a po nowelizacji art. 9 ust. 1 tej ustawy (t.j. Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.),

3) art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo lokalowe z 1974 r. (Dz. U. Nr. 14, poz. 84 ze zm.), a po nowelizacji art. 10 ust. 3, art. 57 i art. 57a ust. 4 i 5 (t.j. Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.)

4) art. 7, art. 8, art. 56 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.),

5) art. 680 1, 674, 659 oraz art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

6) art. 30, 31 oraz 33 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.).

7) Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

8) § 1, 2 i 5 zarządzenia Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

9) § 13 załącznika do zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we współwłasności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy lokali będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, a także lokali znajdujących się budynkach należących do osób nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie ZBK, dla których nie został ustanowiony kurator oraz lokali znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych pozostających w zarządzie ZBK.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: