KM-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl  Sprawę załatwia

Referat Rejestracji Pojazdów dla Kraków - Śródmieście oraz Krowodrza

Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

 

Referat Rejestracji Pojazdów dla Kraków - Nowa Huta

Kraków, os. Zgody 2

 

Referat Rejestracji Pojazdów dla Kraków - Podgórze

Kraków, ul. Wielicka 28a

 

Punkt Obsługi Mieszkańców:

Galeria handlowa ul. Stawowa 61, lokal nr 193

Galeria handlowa ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G 26Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny.

2) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3) Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydane przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego pojazdu (jeżeli wymiana następuje z powodu braku miejsca na wpis terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego).

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

5) Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

    b) przedstawiciela.

6) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

7) Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę – w przypadku działania przez przedstawiciela - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

8) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) 54,00 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMER KONTA:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego lub wydanie pozwolenia czasowego.

2) Wydanie decyzji i nowego dowodu rejestracyjnego.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta.

2) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

    https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, t.j.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038 t.j.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, t.j.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681 z póżn. zm.).

6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm. t.j.).

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r . poz.1827 t.j.).

8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).Dostępność procedury

1) na stanowiskach informacyjnych Referatów Rejestracji Pojazdów:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 oraz ul. Wielickiej 28 a.

2) na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).Informacje dodatkowe dla klienta

1) W celu umożliwienia poruszania się pojazdem przez okres oczekiwania na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym lub na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenie czasowe.

2) Przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu zwraca dotychczasowy dowód lub pozwolenie czasowe.

3) Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.