KM-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl  Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) W przypadku zniszczenia dowodu: rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność – zniszczony blankiet dokumentu.

2) W przypadku utraty: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu – oświadczenie, zawarte we wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego).

3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana (dotyczy wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego).

4) Dowód rejestracyjny (dotyczy wydania wtórnika karty pojazdu).

5) W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją – potwierdzenie od producenta lub importera, że karta została wydana.

6) Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji w przypadku utraty karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu.

7) W przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego – zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego.

8) Potwierdzenie wniesienia opłat.

9) Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

    b) przedstawiciela.

10) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

11) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

12) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    c) 75 zł kartę pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule opłaty numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji i wtórnika pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego.

2) Wydanie wtórnika karty pojazdu oraz dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.Termin załatwienia

1) Wydanie pozwolenia czasowego lub wtórnika następuje niezwłoczne na stanowisku obsługi.

2) Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od producenta.

3) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

    https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, t.j.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038 t.j.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451 t.j.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, t.j.).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. 2016 r. poz. 457).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689).

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681 z późn. zm.).

8) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm. t.j.).

9) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.).

10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

2) Jeżeli organ rejestrujący posiada informację o terminie następnych badań technicznych to zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu nie są wymagane.