KM-20
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy:

1. Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 9106, 12 616 9107 – złożenie wniosku oraz odbiór dokumentów.

2. ul. Wielicka 28a, II p., stanowisko informacyjne, tel. 12 616 5756 – złożenie wniosku.

3. Os. Zgody 2, I p., stanowisko informacyjne, tel. 12 616 8745 – złożenie wniosku.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

II. Załączniki do wniosku:

1) Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

3) Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

4) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.

5) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie międzynarodowego prawa jazdy posiadający polskie prawo jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.Opłaty

- Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

- Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł.

- Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numery kont:

Opłata skarbowa – 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000.

Opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783.Forma załatwienia

1. Wydanie dokumentu międzynarodowego prawa jazdy.

2. Odmowa dokonania ww. czynności w drodze decyzji administracyjnej.Termin załatwienia

Do 3 dniTryb odwoławczy

) Od wydania dokumentu międzynarodowego prawa jazdy przysługuje klientowi pisemne wezwanie organu wydającego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu wobec niego czynności. Klient może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

2) Od wydanej decyzji administracyjnej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzjęPodstawa prawna

1) Art. 10 ust. 2 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. z dnia 26 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 270)

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. – w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. – w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973).

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).Dostępność procedury

Procedura wraz z wnioskiem jest dostępna:

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa

- al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska Referatu Praw Jazdy

- ul. Wielicka 28 a, stanowisko informacyjne

- os. Zgody 2, stanowisko informacyjne

 

2) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806 .Informacje dodatkowe dla klienta

1) Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej.

2) Komplet dokumentów o wydanie międzynarodowego prawa jazdy można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

3) Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

4) Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

5) Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać międzynarodowe prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: