KM-20
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy


Załączniki do procedury:
Wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: https://www.esp.pwpw.plSprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców:

1) odbiór dokumentów i złożenie wniosku:

    al. Powstania Warszawskiego 10 Centrum Administracyjne

     stanowiska 32-34 tel. 12-616-9106, tel. 12-616-9107

 

2) złożenie wniosku:

    ul. Wielicka 28 a - stanowisko informacyjne, tel. 12-616-5756

 

3) złożenie wniosku:

    os. Zgody 2 – pokój 104, tel. 12-616-8745

 

4) złożenie wniosku w Punktach Obsługi Mieszkańców:

    Galeria handlowa ul. Stawowa 61, lokal nr 157

    Galeria handlowa ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G 26Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wydanie prawa jazdy [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

a) Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

b) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

c) Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

d) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.

e) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie międzynarodowego prawa jazdy posiadający polskie prawo jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.Opłaty

1) Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35 zł.

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numery kont:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Opłata ewidencyjna oraz za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 39 1020 2892 2274 3036 0000 0000.Forma załatwienia

1) Wydanie dokumentu międzynarodowego prawa jazdy.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy.Termin załatwienia

Do 3 dni.Tryb odwoławczy

1) Od wydanego dokumentu międzynarodowego prawa jazdy przysługuje klientowi pisemne wezwanie organu wydającego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu wobec niego czynności. Klient może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu w terminie 30 dni od dnia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenie prawa za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

2) Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna

1) Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z póź. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania poj. (Dz. U. z 2012 r., poz. 973 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r poz. 783).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

 

   a) al. Powstania Warszawskiego 10, st. 32-34 Referatu Praw Jazdy,

   b) ul. Wielicka 28 a, stanowisko informacyjne,

   c) os. Zgody 2, pokój 104,

   d) ul. Stawowa 61, Galeria Handlowa lokal nr 157,

   e) ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa, lokal nr G 26.

 

2) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej.

2) Komplet dokumentów o wydanie międzynarodowego prawa jazdy można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

3) Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

4) Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a) za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

5) Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać międzynarodowe prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.