KD-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, tel. 12 616 1913.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury)

2. Załączniki do wniosku:

1) portfolio/dokumentację twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4 oraz dodatkowo materiały zapisane na nośnikach elektronicznych;

2) w przypadku wniosków z zakresu opieki nad zabytkami - oświadczenie, do której instytucji/organizacji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych działań;

3) kopię dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie

o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem –w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;

4) 2 (dwie) rekomendacje wraz z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym od osób o uznanym dorobku w danej dziedzinie np. opiekuna artystycznego, reprezentanta instytucji kultury, związku twórczego, szkoły, uczelni artystycznej, organizacji zajmującej się daną dziedziną lub krytyków sztuki - oryginał lub skan;

5) zdjęcie w formie elektronicznej;

6) oświadczenie składane dla celów podatkowych.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
  1. Przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.
  2. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy Fundatorem (Gminą Miejską Kraków) i Stypendystą.

 

 Termin załatwienia

Raz do roku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
  1. Art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
  2. Uchwała Nr XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 8843).

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Termin składania wniosków będzie corocznie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz na tablicach informacyjnych Wydziału właściwego ds. kultury

 

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego oraz termin jego zakończenia.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: