KD-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 37, Joanna Gwóźdź, tel. 12 616 1913.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD;

2) Kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;

3) Rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym;

4) Dodatkowa opinia ze szkoły/ uczelni - w przypadku studentów i uczniów;

5) Zdjęcie;

6) Oświadczenie składane dla celów podatkowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1751/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r.).

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy Fundatorem (Gmina Miejską Kraków) i Stypendystą.Termin załatwienia

Raz do roku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

2. Uchwała Nr XI/195/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 2496).Dostępność procedury
  1. Punkty obsługi mieszkańców.
  2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta

Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę.

 

Termin składania wniosków będzie corocznie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz na tablicach informacyjnych Wydziału właściwego ds. kultury.

 

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego/kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: