KD-20
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rejestr Miejskich Instytucji Kultury – wydanie skróconego lub pełnego odpisu.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, pl. Wszystkich Świętych 11, Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru miejskich instytucji kultury.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.Forma załatwienia

Urzędowo poświadczony odpis skrócony/pełny z rejestru miejskich instytucji kultury.Termin załatwienia

14 dni od dnia otrzymania wniosku .Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Odpis skrócony/pełny z rejestru miejskich instytucji kultury.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).Informacje dodatkowe dla klienta

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów określa ww. rozporządzenie.

 1. Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 7. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 8. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do tej ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 9. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jego zapłaty, (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
 10. Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa, jako właściwego miejscowo lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Krakowa: 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933.
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, tj. plac Wszystkich Świętych 11, pok. 12, I p, w godzinach urzędowania.