KD-19
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

(dotyczy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych)

 


Formularze elektroniczne do procedury:


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o pracownie twórczą/współnajem pracowni twórczej.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o pracownie twórczą/współnajem pracowni twórczej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Referat Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o najem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonego na pracownię twórczą - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
 2. Załączniki do wniosku:
 • kserokopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej,
 • posiadane referencje i rekomendacje oraz dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • oświadczenie, że wykonywana działalność twórcza stanowi podstawowe źródło utrzymania - w przypadku twórców nieprofesjonalnych.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Zawarcie umowy najmu pracowni twórczej na czas nieoznaczony.Termin załatwienia
 1. Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku - pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.
 2. Do 1 miesiąca od wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu przez Prezydenta Miasta Krakowa - podpisanie umowy najmu lokalu.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Komisji ds. Pracowni Twórczych.
 2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa - w przypadku decyzji o przyznaniu pracowni twórczej.


Tryb odwoławczy
 1. Protokół z pracy Komisji wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: Plac Wszystkich Świętych 3/4, Plac Wszystkich Świętych 11 oraz przy ul. Wielopole 17a, na okres 14 dni. W tym terminie można składać uwagi i zastrzeżenia.
 2. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące protokołu rozpatrywane są przez Komisję w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania, o którym mowa w ust. 1.


Podstawa prawna
 1. Uchwała Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznychw zakresie kultury - pracownie twórcze (z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150).


Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Program stanowi kontynuację realizowanej wcześniej formy mecenatu Gminy Miejskiej Kraków nad artystami. Uznaje prawo dotychczasowych najemców do przyznanych w ramach ww. mecenatu pracowni twórczych, ale modyfikuje zasady przydziału kolejnych lokali, zarówno w zakresie uprawnień do przydziału pracowni twórczej (ograniczenie do sztuk plastycznych), jak i zasad ich przyznawania, uzależnionych od posiadania przez Gminę wolnego lokalu, bez tworzenia listy oczekujących.
 2. Program nie dotyczy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych artystów, nawet jeśli osobą ubiegającą się o najem lokalu jest twórca deklarujący prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności twórczej.
 3. Program nie obejmuje pracowni wynajętych w ramach przetargu i nie przewiduje możliwości ich przekwalifikowywania w celu np. obniżenia czynszu.
 4. O przyznanie pracowni twórczej mogą ubiegać się absolwenci uczelni artystycznych, członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni rekomendowani przez odpowiednie środowiska twórcze.
 5. Priorytetowe kryteria wyboru:
  1. posiadane, zgodnie z zasadami programu, uprawnienie do najmu pracowni twórczej,
  2. zależność wykonywanej działalności twórczej od posiadania odrębnego lokalu,
  3. warunki bytowe wnioskodawcy,
  4. dotychczasowe osiągnięcia, nagrody, stypendia, rekomendacje itd.,
  5. aktywność wystawiennicza,
  6. opis zamierzeń artystycznych,
  7. znaczenie prowadzonej działalności wystawienniczej dla rozwoju kultury Krakowa.
 6. Dopuszcza się najem pracowni twórczej przez osoby decydujące się na wspólne jej używanie. Uprawnionymi do wspólnego najmu pracowni są osoby posiadające pozytywną opinię Komisji ds. Pracowni Twórczych. Zgoda na wspólny najem lokalu oznacza rezygnację ze starań o otrzymanie odrębnej pracowni twórczej.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy najemcą pracowni a osobą trzecią o podnajem bądź oddanie pracowni w bezpłatne używanie, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji ds. Pracowni Twórczych i zgody Prezydenta Miasta Krakowa.
 8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7 na podnajem lub oddaniedo bezpłatnego używania następuje wyłącznie na okres do jednego roku, w przypadku, gdy najemca z uzasadnionych przyczyn czasowo nie korzysta z lokalu. Dotyczy to w szczególności czasowych wyjazdów zagranicznych lub krajowych w związku z prowadzoną działalnością artystyczną.
 9. Najemcy pracowni twórczych mogą złożyć do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem o dokonanie między sobą zamiany zajmowanych lokali. Dopuszcza się również możliwość dokonania, na wniosek twórcy, zamiany już zajmowanej pracowni na lokal stanowiący pustostan, nie spełniający wymogu lokalu mieszkalnego, który może być przeznaczony na pracownię twórczą. Zamiana jest możliwa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: