KD-19
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

(dotyczy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych)

 


Formularze elektroniczne do procedury:


Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Referat Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o najem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonego na pracownię twórczą - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
 2. Załączniki do wniosku:
 • kserokopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej,
 • posiadane referencje i rekomendacje oraz dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • oświadczenie, że wykonywana działalność twórcza stanowi podstawowe źródło utrzymania - w przypadku twórców nieprofesjonalnych.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Zawarcie umowy najmu pracowni twórczej na czas nieoznaczony.Termin załatwienia
 1. Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku - pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.
 2. Do 1 miesiąca od wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu przez Prezydenta Miasta Krakowa - podpisanie umowy najmu lokalu.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Komisji ds. Pracowni Twórczych.
 2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa - w przypadku decyzji o przyznaniu pracowni twórczej.


Tryb odwoławczy
 1. Protokół z pracy Komisji wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: Plac Wszystkich Świętych 3/4, Plac Wszystkich Świętych 11 oraz przy ul. Wielopole 17a, na okres 14 dni. W tym terminie można składać uwagi i zastrzeżenia.
 2. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące protokołu rozpatrywane są przez Komisję w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania, o którym mowa w ust. 1.


Podstawa prawna
 1. Uchwała Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznychw zakresie kultury - pracownie twórcze (z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150).


Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Program stanowi kontynuację realizowanej wcześniej formy mecenatu Gminy Miejskiej Kraków nad artystami. Uznaje prawo dotychczasowych najemców do przyznanych w ramach ww. mecenatu pracowni twórczych, ale modyfikuje zasady przydziału kolejnych lokali, zarówno w zakresie uprawnień do przydziału pracowni twórczej (ograniczenie do sztuk plastycznych), jak i zasad ich przyznawania, uzależnionych od posiadania przez Gminę wolnego lokalu, bez tworzenia listy oczekujących.
 2. Program nie dotyczy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych artystów, nawet jeśli osobą ubiegającą się o najem lokalu jest twórca deklarujący prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności twórczej.
 3. Program nie obejmuje pracowni wynajętych w ramach przetargu i nie przewiduje możliwości ich przekwalifikowywania w celu np. obniżenia czynszu.
 4. O przyznanie pracowni twórczej mogą ubiegać się absolwenci uczelni artystycznych, członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni rekomendowani przez odpowiednie środowiska twórcze.
 5. Priorytetowe kryteria wyboru:
  1. posiadane, zgodnie z zasadami programu, uprawnienie do najmu pracowni twórczej,
  2. zależność wykonywanej działalności twórczej od posiadania odrębnego lokalu,
  3. warunki bytowe wnioskodawcy,
  4. dotychczasowe osiągnięcia, nagrody, stypendia, rekomendacje itd.,
  5. aktywność wystawiennicza,
  6. opis zamierzeń artystycznych,
  7. znaczenie prowadzonej działalności wystawienniczej dla rozwoju kultury Krakowa.
 6. Dopuszcza się najem pracowni twórczej przez osoby decydujące się na wspólne jej używanie. Uprawnionymi do wspólnego najmu pracowni są osoby posiadające pozytywną opinię Komisji ds. Pracowni Twórczych. Zgoda na wspólny najem lokalu oznacza rezygnację ze starań o otrzymanie odrębnej pracowni twórczej.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy najemcą pracowni a osobą trzecią o podnajem bądź oddanie pracowni w bezpłatne używanie, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji ds. Pracowni Twórczych i zgody Prezydenta Miasta Krakowa.
 8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7 na podnajem lub oddaniedo bezpłatnego używania następuje wyłącznie na okres do jednego roku, w przypadku, gdy najemca z uzasadnionych przyczyn czasowo nie korzysta z lokalu. Dotyczy to w szczególności czasowych wyjazdów zagranicznych lub krajowych w związku z prowadzoną działalnością artystyczną.
 9. Najemcy pracowni twórczych mogą złożyć do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem o dokonanie między sobą zamiany zajmowanych lokali. Dopuszcza się również możliwość dokonania, na wniosek twórcy, zamiany już zajmowanej pracowni na lokal stanowiący pustostan, nie spełniający wymogu lokalu mieszkalnego, który może być przeznaczony na pracownię twórczą. Zamiana jest możliwa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję ds. Pracowni Twórczych.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: