KD-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (dotyczy prowadzenia galerii sztuki w lokalach użytkowych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach)


Formularze elektroniczne do procedury:


Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Referat Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15.

 • Barbara Kiczek, tel. 12 616 1918.


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

 1. Wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z zasobów Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki lub włączenie do programu galerii prowadzonej w lokalu użytkowym pozyskanym w trybie przetargu i zmianę stawki czynszowej – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. kserokopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. wszelkie materiały, które mogą pomóc Komisji ds. Galerii Sztuki w podjęciu decyzji o przyznaniu lokalu na prowadzenie galerii sztuki.
 3. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej działalności, w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,
  2. zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatków (opłat) na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania/siedziby, oraz prowadzenia działalności. Jeżeli w zaświadczeniu nie określono daty jego ważności, to zaświadczenie uważa się za ważne, o ile zostało wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem zawarcia umowy,
  3. oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,
  4. dowód wpłaty kaucji nie podlegającej oprocentowaniu w wysokości 300 % czynszu netto, która w przypadku nie uiszczenia przez najemcę należności wynikających z zawartej umowy, zaliczona zostanie przez Wynajmującego na poczet powstałych zaległości.


Opłaty


Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

 

 1. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego - w przypadku najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki.
 2. Podpisanie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego - w przypadku zmiany stawki czynszowej w lokalu użytkowym wynajmowanym na galerię sztuki, pozyskanym w trybie przetargu.


Termin załatwienia

 

 1. Do 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku - pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. Galerii Sztuki.
 2. W przypadku najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki:
  1. do 2 miesięcy po wytypowaniu przez wnioskodawcę wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych odpowiedniego lokalu użytkowego – Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa,
  2. do 1 miesiąca po podpisaniu Zarządzenia – podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego.
 3. W przypadku zmiany stawki czynszowej w lokalu użytkowym wynajmowanym na galerię sztuki, pozyskanym w trybie przetargu - do 1 miesiąca po uzyskaniu opinii właściwych komisji – podpisanie Zarządzenia oraz aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Komisji ds. Galerii Sztuki.
 2. Opinia właściwej Komisji Rady Miasta Krakowa w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu lokalu do wynajęcia w trybie bezprzetargowym - w przypadku najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu najmu netto dla lokalu użytkowego - w przypadku zmiany stawki czynszowej w lokalu użytkowym wynajmowanym na galerię sztuki, pozyskanym w trybie przetargu.


Tryb odwoławczy


Brak.Podstawa prawna

 

 1. Uchwała Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/649/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki.
 3. Uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r.w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal”.
 4. Zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r.w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.


Dostępność procedury

 

 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

 

 1.  Program umożliwia podjęcie i prowadzenie działalności w lokalach użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach, tj. najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Krakóww trybie bezprzetargowym oraz przy uwzględnieniu preferencyjnej stawki czynszowej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po upływie co najmniej dwóch lat od daty zawarcia umowy najmu, dopuszcza się możliwość zastosowania stawki preferencyjnej dla lokali użytkowych pozyskanych w drodze aukcji/przetargu, wykorzystywanych na galerie sztuki.
 2. Decyzja o zastosowaniu stawki preferencyjnej wymaga dodatkowo pozytywnej opinii Komisji Rady Miasta Krakowa właściwej w sprawach kultury i Komisji Rady Miasta Krakowa właściwej w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym.
 3. Gmina Miejska Kraków przewiduje najem z przeznaczeniem na galerie sztuki lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym usytuowanych na terenie Krakowa, w strefach „B” i „C”. W strefach „Ex” i „A” dopuszcza się najem jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Strefy zostały określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2658/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2007 r., dotyczącym ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z zastrzeżeniem, że lokale użytkowe, które znajdują się w budynkach wewnątrz strefy ograniczonej ulicami od Ronda Czyżyńskiego, ulicą Bieńczycką do Ronda Kocmyrzowskiego, ulicą Kocmyrzowską do skrzyżowania z ulicą Bulwarową, ulicą Bulwarową do Alei Jana Pawła II i Aleją Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego zostały wyłączone ze strefy „A” do strefy „B”.
 4. O przyznanie w trybie bezprzetargowym lokalu z przeznaczeniem na galerię sztuki mogą ubiegać się osoby prawne oraz osoby fizyczne.
 5. Warunkiem pozyskania lokalu z przeznaczeniem na galerię sztuki w ramach programu, jest zobowiązanie wnioskodawcy do:
  1. prowadzenia działalności wystawienniczej połączonej ze świadczeniem usług w zakresie sztuki oraz sprzedażą dzieł sztuki,
  2. realizowania określonego programu artystycznego,
  3. prowadzenia dokumentacji działalności wystawienniczej w formie: katalogów, plakatów, afiszy, recenzji, rejestracji video lub innych.
 6. Priorytetowe kryteria wyboru:
  1. posiadane wykształcenie w zakresie sztuk plastycznych,
  2. doświadczenie w zakresie działalności wystawienniczej,
  3. dotychczasowe osiągnięcia, rekomendacje itd.,
  4. aktywność wystawiennicza,e) opis zamierzeń artystycznych,
  5. znaczenie prowadzonej działalności wystawienniczej dla rozwoju kultury Krakowa, znaczenie proponowanego profilu galerii dla środowiska artystycznego Krakowa,
  6. plan finansowy.
 7. Wnioskodawca – po uzyskaniu pozytywnej opinii ds. Galerii Sztuki – zobowiązany jest nawiązać kontakt z Zarządem Budynków Komunalnychw Krakowie i dokonać wyboru lokalu użytkowego spośród pustostanów ujętych na liście wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym ogłoszonej zarządzeniem Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Brak przeciwwskazań do najmu w trybie bezprzetargowym wytypowanego lokalu stwierdza Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Po dokonaniu wyboru lokalu użytkowego, wniosek kierowany jest do zaopiniowania przez Komisję Rady Miasta Krakowa właściwej w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym.
 8. Z upływem każdego kolejnego roku kalendarzowego Komisja ds. Galerii Sztuki stwierdzi, czy podmiot spełnia warunki określone w ust. 4. W przypadku negatywnej oceny, wynikającej z ww. weryfikacji, wynajmujący wypowie umowę, zgodnie z zawartym w niej terminem wypowiedzenia.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: