KD-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, po. 37, 31-004 Kraków

 • Joanna Gwóźdź, tel. 12-616-1913


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa.
 2. Materiały dodatkowe, które wnioskodawca uzna za pomocne w pracy Komisji (Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa).


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa.
 2. Nagrodzony otrzymuje statuetkę i dyplom. Nominowani otrzymują dyplom.


Termin załatwienia

Uzależniony od terminu rozstrzygnięcia konkursu (po 31 maja każdego roku).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Uchwała Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Krakowa (z późn. zm).Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów wspierających kulturę, z wyłączeniem instytucji, które mają w statucie działalność na rzecz kultury lub ochrony zabytków.
 2. O tytuł Mecenasa Kultury Krakowa mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty prawne (zarówno polskie jak i zagraniczne).
 3. Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji zwanej Bractwem Mecenatu Kultury Krakowa.
 4. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:
  1. Kategoria Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem ( np. darowizny, dotacje) - oceniana według kryterium zarówno wysokości wkładu finansowego ( kwoty bezwzględne) jak i ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem.
  2. Kategoria Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu - ustalona według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu.
  3. Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków- tytuł ten przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe w rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części albo też dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie Krakowa. Prace te muszą być zakończone w roku, za który przyznawany jest tytuł i powinny uzyskać w tymże roku wysoką ocenę właściwych służb konserwatorskich. Tytuł ten nie może być przyznany podmiotom, dla których działania na rzecz odnowy zabytków są działaniem statutowym.
  4. Kategoria Patron Medialny - według swobodnego uznania Bractwa przy uwzględnieniu ilości i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.
 5. W każdej kategorii Bractwo wybiera corocznie nominowanych, spośród których zostają wyłonieni laureaci. Bractwo może przyznać trzy statuetki: złotą, srebrną i brązową.
 6. Nominowani są honorowani dyplomami podpisanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz znaczkiem „Mecenas Kultury Krakowa".
 7. Decyzja o przyznaniu tytułu Mecenasa Kultury Krakowa ma charakter swobodnego wyboru, nie nakazu ustawowego.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: