KD-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa


Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, po. 37, 31-004 Kraków

 • Joanna Gwóźdź, tel. 12-616-1913


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa.
 2. Materiały dodatkowe, które wnioskodawca uzna za pomocne w pracy Komisji (Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa).


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa.
 2. Nagrodzony otrzymuje statuetkę i dyplom. Nominowani otrzymują dyplom.


Termin załatwienia

Uzależniony od terminu rozstrzygnięcia konkursu (po 31 maja każdego roku).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Uchwała Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Krakowa (z późn. zm).Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów wspierających kulturę, z wyłączeniem instytucji, które mają w statucie działalność na rzecz kultury lub ochrony zabytków.
 2. O tytuł Mecenasa Kultury Krakowa mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty prawne (zarówno polskie jak i zagraniczne).
 3. Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji zwanej Bractwem Mecenatu Kultury Krakowa.
 4. Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:
  1. Kategoria Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem ( np. darowizny, dotacje) - oceniana według kryterium zarówno wysokości wkładu finansowego ( kwoty bezwzględne) jak i ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem.
  2. Kategoria Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu - ustalona według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu.
  3. Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków- tytuł ten przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe w rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części albo też dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie Krakowa. Prace te muszą być zakończone w roku, za który przyznawany jest tytuł i powinny uzyskać w tymże roku wysoką ocenę właściwych służb konserwatorskich. Tytuł ten nie może być przyznany podmiotom, dla których działania na rzecz odnowy zabytków są działaniem statutowym.
  4. Kategoria Patron Medialny - według swobodnego uznania Bractwa przy uwzględnieniu ilości i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.
 5. W każdej kategorii Bractwo wybiera corocznie nominowanych, spośród których zostają wyłonieni laureaci. Bractwo może przyznać trzy statuetki: złotą, srebrną i brązową.
 6. Nominowani są honorowani dyplomami podpisanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz znaczkiem „Mecenas Kultury Krakowa".
 7. Decyzja o przyznaniu tytułu Mecenasa Kultury Krakowa ma charakter swobodnego wyboru, nie nakazu ustawowego.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: