GS-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

i są one podawane w celach dot.Gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa oraz pozyskiwania nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków


Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Nowa Huta

 • Mariola Kacperczyk - Kopeć, pok. 418, tel.: (12) 616-9938
 • Wojciech Płazak, pok. 418, tel.:(12) 616-9937

Podgórze:

 • Agnieszka Micuła, pok. 315 , tel.: (12) 616-9897
 • Dariusz Staniszewski, pok. 315, tel.: (12) 616-9907
 • Kinga Dybaś, pok. 315, tel. (12) 616-9897

Śródmieście:

 • Magdalena Fryda, pok. 318 tel.: (12) 616-9902
 • Grzegorz Kolano, pok. 318, tel.: (12) 616-9902

Krowodrza:

 • Danuta Kapcia, pok. 314, tel.: (12) 616-9853,
 • Anna Szumera, pok. 314, tel.: (12) 616-9853
 • Roksana Wawrzkiewicz - Hyjek, pok. 314, tel.: (12) 616-9851


Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa


Śródmieście,

 • Elżbieta Michałów, pok. 415, tel.: (12) 616-9945
 • Kinga Piwowarczyk, pok. 415, tel.: (12) 616-9870

Krowodrza

 • Kinga Piwowarczyk, pok. 415, tel.: (12) 616-9870

Podgórze

 • Jolanta Mikołajewska, pok. 108, tel.: (12) 616-9946
 • Marcelina Komenda, pok. 108, tel. (12) 616-9941

Nowa Huta

 • Elżbieta Wiśniowska, pok. 108, tel.: (12) 616-9896
 • Marcelina Komenda, pok. 108, tel. (12) 616-9941

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa:

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej, której opłata dotyczy,
 • oświadczenie z ilu osób składa się wspólne gospodarstwo domowe,
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj. wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

     Wniosek należy złożyć w terminie do 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

 

2. W przypadku, kiedy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, oprócz ww. dokumentów dotyczących osób ubiegających się o bonifikatę, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu i korzystają z niej w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków, wymagane są informacje dotyczące ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez członków spółdzielni uprawnionych do korzystania z ulgi oraz powierzchnia tych lokali mieszkalnych (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).

 

 

 

 

 

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

2) Postępowanie nie podlega opłatom.

 Forma załatwienia
 1. Pisemna zgoda na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa wyrażona przez osoby upoważnione do jej udzielania.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją budynków mieszkalnych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, objętych wnioskiem.
 2. Komunikat ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok, poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Wnioski należy składać w terminie do 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
 2. Bonifikata może zostać udzielona tylko względem nieruchomości, w której użytkownik wieczysty zamieszkuje i gospodaruje (samodzielnie lub wraz z członkami swojego gospodarstwa domowego).
 3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu GEO-INFO Mapa


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: