GS-42
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem


Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29; 31-523 Kraków

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości

 • Alicja Urban, pok. nr: 410, tel.: (12) 616- 9854

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu postępowania związanego z wywłaszczeniem /oryginał/.
 2. Aktualny odpis z księgi wieczystej /kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r poz 1827 z późn. zm.).
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia
 1. Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.
 2. Pismo do Wnioskodawcy informujące o złożeniu wniosku wym. w punkcie 1.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Akta wywłaszczeniowe z Archiwum Urzędu Miasta Krakowa i Archiwum Państwowego.
 2. Inne dokumenty archiwalne.
 3. Analiza wpisów dokonanych w księgach wieczystych.
 4. Odpisy z ksiąg wieczystych.
 5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (wykazy zmian gruntowych, projekty podziałów itp.)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 117 ust. 2 i art. 123 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 2. Art. 6262 §5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).