GS-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Udostępnianie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

i są one podawane w celach dot.Gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa oraz pozyskiwania nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Udostępniania Nieruchomości pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich

 

Śródmieście, Krowodrza

 • Anna Furgał, pok. 8, tel. (12) 616 9819
 • Barbara Hajduk, pok. nr 5 tel. (12) 616 9815
 • Maciej Kosiba, pok. nr 5 tel. (12) 616 9815

Podgórze

 • Joanna Ładoś – Zając, pok. 8, tel. (12)  616 9818
 • Anna Tabak, pok. 8, tel. (12) 616 9816

Nowa Huta

 • Marta Danecka, pok. 7, tel. (12) 616 9819
 • Anna Furgał, pok. 8, tel. (12) 616 9819


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek (wraz z podaniem nr KRS lub NIP – w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna) zawierający numery działek, obręb, jednostkę ewidencyjną, parametry projektowanej infrastruktury technicznej /oryginał/.
 2. Mapa ewidencyjna z naniesionym przebiegiem infrastruktury technicznej /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
 3. Wypis z rejestru gruntów obejmujący wnioskowane działki /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
 4. Opinia Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikiem graficznym /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
 5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w przypadku, jeżeli nie jest wymagana przepisami prawa opinia, o której mowa w pkt. 4 /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
 6. Decyzja o warunkach zabudowy bądź decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o ile jej wydanie jest przewidziane przepisami prawa /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
 7. Dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do nieruchomości, do której zaprojektowane zostały media /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). 
 2. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz uiszcza wynagrodzenie ustalone na jego podstawie tytułem udostępnienia nieruchomości pod budowę, przebudowę, remont bądź wymianę infrastruktury technicznej. Z odpłatności zwolnione są gminne i państwowe jednostki organizacyjne oraz inwestycje realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.


Forma załatwienia

Umowa cywilno-prawna określająca prawa i obowiązki związane z udostępnieniem nieruchomości, w tym wysokość wynagrodzenia lub odmowa w formie pisma.

 Termin załatwienia

Do 6 tygodni od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Informacja pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 2. Wydruk ze strony internetowej portalu nadzorowanego przez Ministra Gospodarki dotyczący wpisu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Poświadczenie prawa własności wydane przez Centralną Ekspozyturę Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości objętej wnioskiem, badanie księgi wieczystej bądź wydruk z podsystemu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 4. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa potwierdzenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, że działka nie podlega nabyciu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia z tytułu udostępnienia nieruchomości odpowiednio z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę, wymianę, remont urządzeń infrastruktury technicznej infrastruktury.
 6. Stanowisko zarządcy/ trwałego zarządcy/dzierżawcy/użytkownika lub innego podmiotu, w utrzymaniu którego pozostaje nieruchomość.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 11 i 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie Nr 252/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Miasta Krakowa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej ( z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 253/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej ( z późn. zm.).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: