GS-17
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

i są one podawane w celach dot.Gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa oraz pozyskiwania nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Zbywania Nieruchomościami na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych

Podgórze:

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Marcela Zając, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

Nowa Huta, Śródmieście:

 • Maria Laska; pok. 211, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pok. 211, tel.: (12) 616-9858

 

Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel.: (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 209, tel.: (12) 616-9857

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa


Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 • Karolina Raczek, pok. nr 106A, tel. (12) 616 98 26

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).
 2. Mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenu objętego wnioskiem /uwierzytelniona kopia/.
 3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej oświadczenie potwierdzające, że strona wybudowała obiekt budowlany z własnych środków finansowych lub nabyła nakłady.
 4. Oświadczenie o pokryciu kosztów prowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury).
 5. W przypadku korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa bez tytułu prawnego oświadczenie o okresie oraz celu, na jaki jest ona wykorzystywana (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury).

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.


Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Raport z rejestru gruntów.

2) Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto - księgowe.

3) W przypadku osoby prawnej - informacja pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

4) Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw.

5) Dokumentacja oględzin w terenie.

6) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych:

     -  Biura Planowania Przestrzennego

w miarę potrzeby:

-Wydziału Kształtowania Środowiska,

- Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- Zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego

- oraz innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

7) Uzyskanie opinii właściwej Rady Dzielnicy dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz informacja dla właściwej Rady Dzielnicy o zbyciu lub rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

8) Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy wniosek dotyczy części nieruchomości).

9) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

10) W przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zbycie nieruchomości.

11) W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków o powierzchni powyżej 100 m2, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wymaga pozytywnej opinii merytorycznej komisji Rady Miasta Krakowa.

12) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

13) Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa tekst jednolity – (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa ( www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.