GS-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

 Śródmieście:

 • Paweł Baka - pok. 314, tel.:(12) 616-9908,

 Nowa Huta:

 • Katarzyna Jaskólska - pok. 316, tel.: (12) 616-9899,

 Krowodrza:

 • Irena Domagała - pok.316, tel.: (12) 616-9899,

Podgórze:

 • Małgorzata Nędza-Liśkiewicz - pok. 316, tel.:(12) 616-9898

 

Nieruchomości Skarbu Państwa

 • Łukasz Żuchowicz - pok. 206, tel.:(12) 616-9921

 

kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury) /oryginał/. We wniosku należy podać nr PESEL wnioskodawcy/ów.
 2. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa, gdy prawo użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne uzyskane zostało przed dniem 5 grudnia 1990 r. można zwrócić się o udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy to również ich następców prawnych).
 3. Aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste objętej wnioskiem. Ponadto, w przypadku udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu – aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 4. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – UWAGA – jedynie w przypadku, gdy wniosek o przekształcenie składa spadkobierca jeszcze nie ujawniony w księdze wieczystej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 5. Umowa ustanawiająca bądź przenosząca prawo użytkowania wieczystego zawarta w formie aktu notarialnego lub decyzja administracyjna, na podstawie której doszło do powstania tego prawa / kopia/.
 6. Dokumenty uprawniające użytkownika wieczystego do nieodpłatnego przekształcenia (np. decyzja wywłaszczeniowa, decyzja o przyznaniu działki zamiennej) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 7. W przypadku ubiegania się o obniżenie opłaty w wysokości 50% w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – dokument potwierdzający ten fakt.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego.
 2. Opłatę należną dotychczasowemu właścicielowi z tytułu przekształcenia, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 3. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa rozłożona na raty nie uiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu obliczonemu przy zastosowaniu stopy bazowej wykorzystywanej do ustalenia stopy referencyjnej służącej do obliczenia wartości pomocy publicznej, ustalanej okresowo przez Komisję Europejską i marży w wysokości 10%. Ustalona w decyzji stopa procentowa nie ulega zmianie, o ile Komisja Europejska nie zmieni stopy bazowej.
 4. Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 5. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, należną opłatę obniża się o 50 %.
 6. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa osobom fizycznym które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1.
 7. Wnioskodawca ponosi także opłaty z tytułu sporządzanych operatów szacunkowych.                                                                            W przypadku gruntów Skarbu Państwa wnioskodawca nie ponosi opłat z tytułu sporządzanych operatów szacunkowych.
 8. Wysokość opłaty należnej właścicielowi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wysokość opłaty za sporządzony operat szacunkowy, termin zapłaty oraz numer konta na który należy je uiścić jest każdorazowo podawany w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 10. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 złotych, dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53).
 11. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł., (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej cz. IV).
 12. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Dane z rejestru gruntów.
 2. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

  Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub do Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
 4. Zarządzenie nr 91/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 5. Zarządzenie nr 153/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski składają wszyscy użytkownicy wieczyści.
 2. Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać bezterminowo.
 3. Wydział Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 nie posiada kasy UMK.                                                                                            

Najbliższa kasa znajduje się w Wydziale Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 8

 • Kasa Nr 5 - od strony ul. Grunwaldzkiej 8 czynna dla mieszkańców w godzinach: 8:00 - 15:30.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: