GK-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Udzielenie/ odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:

 

a) kserokopie wraz z przedłożonymi do wglądu oryginałami dokumentów ob-razujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, w tym dokumenty obrazu-jące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki;

b) oświadczenie podatnika o stanie majątkowym - nieruchomościach i ru-chomościach.

 

2) W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną:

 

a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy;

b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.

 

3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowa-nia wnioskodawcy.

 

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał)Opłaty

Opłata skarbowa:

1) Za wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu opłaty wynosi 10 zł.;

2) Od pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z postępowania wyjaśniającego.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Lea 10, 30 – 048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),

2) Art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2) Komórką organizacyjną, która w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi postępowania w sprawie udzielania / odmowy udzielania ulg w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) jest Wydział Gospodarki Komunalnej UMK.

3) Wnioski o udzielanie ulgi w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), należy składać na dzienniku podawczym Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

4) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

5) Na podstawie Rozdziału 5a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w toku postępowania, jeżeli pozwoli na to charakter sprawy, może być przeprowadzona dobrowolna mediacja.