GK-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Udzielenie / odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopie wraz z przedłożonymi do wglądu oryginałami wszystkich za-świadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o po-moc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury;

b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury;

c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de mini-mis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wniosko-dawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych sa-mych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporzą-dzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubie-gający się o pomoc de minimis (Dz. U poz. 1543) - załącznik nr 3.

2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał);

3) Kserokopie sprawozdań finansowych wraz z przedłożonymi do wglądu orygi-nałami za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z prze-pisami ustawy o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat) wykaz wy-magalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przycho-dów i rozchodów. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną kse-rokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki)

4) W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo po-świadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumen-tów wykazujących ich umocowanie).Opłaty

Opłaty skarbowe:

 

1) za wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu opłaty wynosi 10 zł;

2) od pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępne-mu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

 

 

NUMER KONTA: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z postępowania wyjaśniającego;

2) Zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Lea 10, 30 – 048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z poźn. zm.).Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z poźn. zm.).

2) Art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1808 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do po-mocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświad-czeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015r. poz. 1983 z późn. zm.)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2) Komórką organizacyjną, która w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi postępowania w sprawie udzielania/ odmowy udzielenia ulg w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) jest Wydział Gospodarki Komunalnej UMK.

3) Wnioski o udzielanie ulgi w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) należy składać na dzienniku podawczym Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

4) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

5) Na podstawie Rozdziału 5a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z poźn. zm.) w toku postępowania, jeżeli pozwoli na to charakter sprawy, może być przeprowadzona dobrowolna mediacja.