GK-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.


Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) opis powiązania planowanej inwestycji z istniejącym układem drogowym z wyszczególnieniem kategorii dróg,
2) rysunek planu sytuacyjnego analizowanego odcinka drogi w skali, co najmniej 1:2000, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
3) dla wniosków dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej będącej w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do parametrów drogi publicznej - oświadczenie Dyrektora ZIKiT o zobowiązaniu się do przygotowania projektu stosownej uchwały w sprawie zaliczenia przebudowanej drogi do kategorii dróg publicznych.Forma załatwienia

Opinia dotycząca analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, pisemna wydana przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK na podstawie upoważnienia Nr 156/ 2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 2011 roku.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Podstawa prawna
  1. Art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:
a) Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportowego i Infrastruktury Komunalnej Miasta UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
b) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
  2. Procedura jest dostępna w:

            a) Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportu, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

            b) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).