GD-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Decyzja o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Decyzji Aktualizacyjnych EGiB

Kierownik Referatu: Lucyna Śliwińska pok. 205A, tel. (12) 616-9513

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny zawierający informacje o zakresie żądanej zmiany.

2. Przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacja zawierająca wykaz zmian danych ewidencyjnych (wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego) bądź inne dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany danych ewidencyjnych.

3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa:

a. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,

b. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

2. Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 20–26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.)

3. Art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy UMK.