GD-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

 

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB

Kierownik Referatu: Lucyna Szmidt: pok. 228, tel. (12) 616-9552

 

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Mariusz Suwaj: pok. 227, tel. (12) 616-9769

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- Operat techniczny powstały w wyniku wykonania prac geodezyjnych.

- Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia

Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnychTermin załatwienia

NiezwłocznieDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Decyzja o odmowie przyjęcia operatu technicznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 7d, art. 12, art. 12a, art. 12b, art. 12c, art. 12d, art. 40, art.40a, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Operat techniczny wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych należy złożyć w Wydziale Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, pok. 224.

2. W zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych należy określić czy prace zostały zakończone w całości czy w części (podać w jakiej części prace zostały zakończone).

3. Operat podlega weryfikacji pod względem kompletności oraz zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii

4. Z czynności weryfikacji sporządzany jest protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Warunkiem przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest pozytywny wynik weryfikacji.

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operat techniczny zwraca się wykonawcy prac geodezyjnych wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

7. Jeżeli stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych nie zostanie uwzględnione zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Równocześnie z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego może zostać złożony wniosek o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Uwierzytelnienie ww. dokumentów nastąpi z chwilą przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych oraz szczegółowy opis przeprowadzenia czynności uwierzytelnienia zawiera procedura GD-4 „Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych”.