GD-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Archiwum Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik Referatu: Danuta Kruk, pok. 16, tel. (12) 616-9665

o pok. 15, tel. (12) 616-9514

o pok. 09, tel. (12) 616-9505

o pok. 016, tel. (12) 616-9576

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wypełniony wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

2. W przypadku zamówień na materiały z zasobu, które będą służyć do czynności dowodowych, prowadzonych w ramach postępowań administracyjnych, procesowych, a nie są przeznaczone do powszechnego udostępnienia, Zamawiający powinien udokumentować swój interes prawny. Aby udokumentować interes prawny, do wniosku należy dołączyć w formie załączników wezwania, zawiadomienia lub inne pisma zawierające informacje:

a) nazwę organu prowadzącego czynności w postępowaniu administracyjnym, procesowym,

b) numer sygnatury sprawy,

c) charakter, w jakim występuje osoba zamawiająca materiały.

3. W przypadku, gdy zamawiający określi, że zamawiane materiały będą przeznaczone:

a) dla celów dydaktycznych,

b) dla prowadzonych z urzędu, przez organ administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych,

c) dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych,

wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego ww. cel (np. dla celów dydaktycznych będzie to dokument z właściwej placówki oświatowej potwierdzający przekazanie materiałów).

4. Załączniki wymienione w pkt. 2 i 3 należy dołączyć do wniosku w formie oryginału, bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Oryginały ww. dokumentów powinny być wydane przez organy prowadzące postępowanie.

5. Pełnomocnictwo - jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.Opłaty

1. Opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu w formie kopii pobierane są zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa tzw. Dokument Obliczenia Opłaty stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji

oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

3. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na rachunek bankowy nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

Wydanie poświadczonej kopii dokumentu wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.Termin załatwienia

W dniu złożenia zamówienia, a w przypadku znacznej ilości udostępnianych materiałów w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym i pracownikiem referatu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu, o której mowa w art. 40f ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 520 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

5. Przepisy o ochronie danych osobowych.Informacje dodatkowe dla klienta

Odbiór materiałów następuje po okazaniu przez Zamawiającego dowodu zapłaty.