EK-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie / Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas celu w przyznania oraz wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celach kontaktowych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat (zgodnie z kategorią archiwalną B10), po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek (EK-03)

 

 

 

 

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (zał. nr 2)

 

2) Załączniki do wniosku:

a) kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

c) kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

e) kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, (zał. nr 3)

g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4),

h) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

i) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

 

Uwaga: załączniki wymienione w ppkt. 2 lit. f, g, h oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w ppkt 2 lit. e oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

 

 Opłaty

a) opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

 

b) wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku

 

 

 

 

 Forma załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

 

 Termin załatwienia

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (dziennik podawczy Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna

a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644) – dotyczy szkół branżowych

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232, z późn. zm.),

e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1808, z późn. zm.)

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

g) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

 Informacje dodatkowe dla klienta

a) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

b) w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wniosek wraz z dowodem wpłaty należnej opłaty skarbowej należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18,

c) pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa załącznik nr 1 do niniejszej procedury w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków lub przesyła pocztą,

d) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

e) informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4):

- nie jest konieczne wypełnianie części B formularza, ponieważ sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy nie ma znaczenia dla oceny dopuszczalności pomocy,

- w części D formularza w odniesieniu do umów zawartych z Ochotniczym Hufcem Pracy do 30.06.2014 r. należy udzielić odpowiedzi twierdzącej na pytania „Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?” oraz „Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?” Następnie wykazuje się pomoc publiczną na szkolenia, dotyczącą młodocianego, którego dotyczy wniosek, przy czym okres podlegający kumulacji pomocy de minimis (bieżący rok i dwa poprzedzające go lata podatkowe) nie ma w tym przypadku zastosowania,

- w części D formularza w odniesieniu do umów zawartych z Ochotniczym Hufcem Pracy po 30.06.2014 r. należy jedynie wybrać opcję „tak” przy pytaniu „Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?” oraz zaznaczyć opcję „nie” przy pytaniu „Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?” (o ile podmiot nie otrzymał takiej pomocy z innych źródeł niż OHP).

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: