EK-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa dla ucznia szkoły krakowskiej.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w powyższym celu.

 

Kraków, ................................ r.                   …………………………………………………

                                                                                (podpis)

 

Informujemy, że:

1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat/10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyznania stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa.

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

8. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

 

Kraków, ................................ r.                     ……………………………………………..

                                                                                  (podpis)

 Załatw sprawę elektronicznie


nie dotyczySprawę załatwia


Referat Organizacyjny

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 pok. 502

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół oraz placówek.  Wniosek powinien być zaopiniowany przez rady pedagogiczne i rady szkoły oraz zawierać zgodę ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie, olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej,

2) wniosek składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

 Opłaty

postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

 

wręczenie stypendium przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

 

 

 Termin załatwienia

na bieżącoDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

brakTryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

1) Uchwała Nr CXIII/1754/14 Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

2) Zarządzenie nr 1361/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru listy i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

3) Uchwała Nr XCVIII/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach 'Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'.

 Dostępność procedury

 

Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta

 

 

1) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznane uczniowi, który jest:

  • laureatem konkursu, olimpiady, turnieju o randze ogólnopolskiej,awansował do konkursu, olimpiady, turnieju o randze międzynarodowej.

2) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma charakter pomocy indywidualnej jednorazowej, którą uczeń może otrzymać tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.

3) prawo zgłaszania kandydatów do Stypendium Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorom szkół oraz palcówek. Wniosek powinien być zaopiniowany przez rady pedagogiczne i rady szkoły oraz zawierać zgodę ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie, olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: