EK-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii


Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

1. Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków.

2. Referat Szkół Ogólnokształcących, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.

2. Oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) do zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej formy kształcenia.

 

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będącego organem prowadzącym dla przedszkola /szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949), o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole/ośrodku znajdującym się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

 Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowaniaDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.Tryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dzieci/uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka zgodnie z wiekiem, ukończonym etapem kształcenia oraz typem niepełnosprawności.

 

2. W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949), znajdującego się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, Prezydent Miasta Krakowa występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będącego organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły/ośrodka, o wydanie skierowania.

 

3. W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, a w danej gminie/powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka, należy, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949), wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierować do jednostki samorządu terytorialnego /starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jednostka samorządu terytorialnego/starosta odrębnym wnioskiem, do którego dołącza komplet dokumentów, zwraca się o wydanie skierowania do Prezydenta Miasta Krakowa.