EK-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w specjalnych przedszkolach, szkołach, oddziałach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych


Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

1. Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18.

 

2. Referat Szkół Ogólnokształcących, Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18.

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.

2. Oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego, zgodnie z art. 71 b ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) do zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej formy kształcenia.

 

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/ starosty będącego organem prowadzącym dla przedszkola/ szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego, zgodnie z art. 71 b ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego w przypadku placówki znajdującej się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.Tryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

Art. 71 b ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dzieci/uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego zgodnie z wiekiem, ukończonym etapem kształcenia oraz typem niepełnosprawności.

 

2. W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego, zgodnie z art. 71 b ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) znajdującego się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, Prezydent Miasta Krakowa występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty będących organem prowadzącym dla przedszkola/ szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego o wydanie skierowania.

 

3. W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, a w danej gminie/powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego, zgodnie z art. 71 b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego winny zostać skierowane do jednostki samorządu terytorialnego/starosty właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jednostka samorządu terytorialnego/starosta odrębnym wnioskiem oraz kompletem dokumentów zwraca się o wydanie skierowania do Prezydenta Miasta Krakowa.