EK-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych

Tel.: 12-616-5231, 12-616-5228

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę publiczną, powinno zawierać:

a) oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,

c) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz w przypadku:

- szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,

- szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę.

d) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,

 

2. Załączniki do zgłoszenia:

a) potwierdzenie osobowości prawnej wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę, w przypadku osoby fizycznej – kserokopia dowodu osobistego,

b) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,

c) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

d) opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu,

e) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki,

f) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora w szkole/placówce, wraz z informacją o ich kwalifikacjach (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot) potwierdzoną właściwymi dokumentami,

g) ramowe plany nauczania dla szkoły/placówki publicznej,

h) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych,

i) dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

j) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z art. 76a kpa - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub przez instytucje, które je wydały, lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Wydanie zezwolenia (w drodze decyzji administracyjnej) na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną albo decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

 

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:

a) wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem,

c) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem.

 

3. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

a) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu,

b) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego,

c) określonym w art. 34 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

d) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 39 ust.5 ustawy o systemie oświaty.

 

4. Odmowa wydania zezwolenia, w formie decyzji administracyjnej nastąpi, jeżeli:

1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem nie przewiduje prowadzenia przez nią działalności oświatowej,

2) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej jest sprzeczny z ustawą o systemie oświaty, aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie i mimo wezwania nie został zmieniony,

3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie zapewniają realizacji statutowych zadań szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

4) nauczyciele nie posiadają wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej,

5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi niekorzystne uzupełnienie sieci szkół,

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – proponowany zawód lub zawody nie są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach.

 Termin załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Podstawa prawna

1. Art. 58 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.).

 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

 

 

 

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Zgodnie z art. 64 § 2 kpa jeśli zgłoszenie nie zawiera wymienionych w ust. 5 dokumentów i mimo wezwania nie zostaną one uzupełnione w wyznaczonym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z art. 155 kpa, wydana decyzja na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: