BZ-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, zgodnie kategorią BE 10*, określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

3. Odbiorcą danych osobowych jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela.

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

*kategorią BE 10

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczy

 

 

 Sprawę załatwia

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
  Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ

  • Grażyna Jędrzejewska: , tel. 12 616 9494


Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązaniaOpłaty

postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta KrakowaTermin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

opinia Kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejTryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z poź. zm.). 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura dotyczy zobowiązań spzoz-ów dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków:

- Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie;

- Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie;

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267.

2) Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków mogą być wyłącznie podmioty które są wierzycielami spzoz wymienionych w p-kcie 1), tj. wykonawcy robót, dostawcy towarów, usług i innych, na podstawie zawartych umów.