BP-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Planowania Przestrzennego

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Dotyczy.

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planu miejscowego) mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługiSprawę załatwia

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis (lub kwalifikowany podpis elektroniczny, lub poprzez ePUAP) oraz adres,
  2. wskazanie nieruchomości (lub inny opis terenu), dla którego winien zostać sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
  3. przedmiot oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu.


Opłaty

Brak.Forma załatwienia

Wpis do prowadzonego w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania wniosku do Biura Planowania Przestrzennego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Brak.Podstawa prawna

1. Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

2. Art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570)Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

Wnioski i uwagi można składać osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysyłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, a także przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.

Informacja o dokonaniu wpisu wniosku do rejestru zostanie wysyłana do wnioskodawcy w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W oparciu o wszystkie zebrane wnioski, Prezydent Miasta Krakowa opracowuje wieloletni program sporządzania planów miejscowych a także dokonuje analiz o zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany. Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy są przekazywane Radzie Miasta Krakowa, celem dokonania przez nią oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: