BP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Załączniki do procedury:
Przykładowy formularz wniosku/uwagi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że:

1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa;

2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Referat Archiwum ul. Dobrego Pasterza 116a w Krakowie), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe;

5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub

- art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie
Wnioski albo uwagi do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługi ePUAP (plan)

- Odnośnik do karty usługi ePUAP (studium)


Sprawę załatwia

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków

Zapytania dotyczące procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 

1. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmiany, składany w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania dokumentu, powinien zawierać pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  postulaty dotyczące przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy wniosek.

2. Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składana w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu, powinna zawierać pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  propozycje zmian bądź wskazanie kierunku tych zmian dla zaproponowanych w projekcie dokumentu ustaleń i zapisów dotyczących przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy uwaga.Opłaty

Brak.

 

 

 Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków/uwag.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plTermin załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), z tym, że w przypadku uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Brak.

Możliwość zaskarżenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa łącznie ze skargą na uchwałę o planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Podstawa prawna

1. Art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1, art. 18, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

2. Art. 29, art. 34 i art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

3. Art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

 


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Złożenie wniosku/uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa.

 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3) Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Referat Archiwum ul. Dobrego Pasterza 116a w Krakowie), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

4) Odbiorcą danych osobowych jest: Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7) Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

9) Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233), lub

- art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10) Ponadto informujemy, że składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

11) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adres– e-mail: < iod@um.krakow.pl >

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: