BP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że:

1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa;

2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Referat Archiwum ul. Dobrego Pasterza 116a w Krakowie), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe;

5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub

- art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie
Wnioski albo uwagi do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- zmiany ww. dokumentów
mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługi (plan)

- Odnośnik do karty usługi (studium)


Sprawę załatwia

Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków

Zapytania dotyczące procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 

1. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składany w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania dokumentu, powinien zawierać:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  postulaty dotyczące przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy wniosek.

2. Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składana w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu, powinna zawierać:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  propozycje zmian bądź wskazanie kierunku tych zmian dla zaproponowanych w projekcie dokumentu ustaleń i zapisów dotyczących przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy uwaga.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

 

 Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków/uwag.Termin załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), z tym, że w przypadku uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Brak. Możliwość zaskarżenia zarządzenia łącznie ze skargą na uchwałę o planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Podstawa prawna

1. Art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1, art. 18, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

2. Art. 29, art. 34 i art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

3. Art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

 


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Wnioski i uwagi można składać osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysyłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, a także przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: