BP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)

Załatw sprawę elektronicznie
Wnioski albo uwagi do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- zmiany ww. dokumentów
mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługi (plan)

- Odnośnik do karty usługi (studium)


Sprawę załatwia

Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków

Zapytania dotyczące procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 

1. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składany w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania dokumentu, powinien zawierać:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  postulaty dotyczące przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy wniosek.

2. Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składana w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu, powinna zawierać:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  propozycje zmian bądź wskazanie kierunku tych zmian dla zaproponowanych w projekcie dokumentu ustaleń i zapisów dotyczących przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy uwaga.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

 

 Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków/uwag.Termin załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. u. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), z tym, że w przypadku uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Brak. Możliwość zaskarżenia zarządzenia łącznie ze skargą na uchwałę o planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Podstawa prawna

1. Art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1, art. 18, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),

2. Art. 29, art. 34 i art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

3. Art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

 


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Wnioski i uwagi można składać osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysyłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, a także przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: