AU-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, 30-533 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości należy dołączyć:

 1. Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu (lub innych podmiotów legitymujących się prawami rzeczowymi bądź obligacyjnymi do nieruchomości).
 2. Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych lub zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – do wglądu.
 3. Opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
 4. Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 6. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

 

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości – 10 zł – z wyłączeniem dokonania czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości lub decyzja odmowna.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego, tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 Dostępność procedury

Procedurę można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: