AU-17
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, 30-533 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych oraz terminu ich rozpoczęcia /oryginał/.
  2. W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  3. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
  4. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) - oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 

 Opłaty

Do dnia 31 grudnia 2011 r. - nie podlega opłacie skarbowej.
/Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U.
Nr 123, poz. 835, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2011 r. zwalnia się od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi/.
Po dniu 31 grudnia 2011 r.:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia w formie milczącej zgody, lub sprzeciw w formie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa albo sprzeciw w formie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nakładającej obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, tj. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia Zespołu Opiniowania Dokumentacji.Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o sprzeciwie lub decyzji nakładającej obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, przysługuje od nich odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna
  1. Art. 3, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).
  2. Art. 30 w związku z art. 29 oraz art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1029).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druk zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu – można pobrać:

  • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
  • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (dalej jako: ustawa).

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 3 do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane stosuje się w zakresie nieuregulowanym spec-ustawą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:

1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,

2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych,

3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż 12m nad poziomem terenu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych. Przy czym, nie stosuje się w tych sprawach przepisów art. 30 ust. 1a ustawy - Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy, zgłoszenia rozbiórki dotyczą obiektów wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku nieuzupełnienia tych dokumentów – sprzeciwia się w drodze decyzji.

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

4) wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnego zawiadomienia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwił się odbudowie w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również w przypadku zgłoszenia rozbiórki (art. 8 ust. 4 ustawy).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: