AU-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy dołączyć:

1. Zgodę właściciela obiektu.

2. Szkic usytuowania obiektu.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

5. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

6. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

7. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

 

UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
  Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na rozbiórkę lub decyzja odmowna.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku – art. 13 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w związku z art. 28 ust. 1 oraz art. 3 pkt 7 i 13 ustawy Prawo budowlane.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 9, art. 11 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.)
 2. Art. 28 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
  Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druk wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu. – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Nie dotyczy.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: