AU-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Ustalanie warunków zabudowy


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki - Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

a) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) właściwym konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

c) właściwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

f) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych

w granicach parku i jego otuliny,

g) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów

o ochronie przyrody,

h) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

i) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

j) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

k) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

- przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

- obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

2. Opinie wewnętrzne – w zależności od uwarunkowań, między innymi:

 • Wydziału Kształtowania Środowiska (zieleń, geologia),
 • Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (komunikacja),
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biura Planowania Przestrzennego,
 • właściwej Rady Dzielnicy,
 • Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

 

 

 

 

 Opłaty

Opłata skarbowa:

1. Od decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł

/UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

1. Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

a) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) właściwym konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

c) właściwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

f) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny,

g) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

h) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

i) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

j) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

k) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

- przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

- obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

2. Opinie wewnętrzne – w zależności od uwarunkowań, między innymi:

 • Wydziału Kształtowania Środowiska (zieleń, geologia),
 • Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (komunikacja),
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biura Planowania Przestrzennego,
 • właściwej Rady Dzielnicy,
 • Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 61, art. 64 ust. 2, oraz art. 52 i 53 ust. 3-5 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

4. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy – stanowiący załącznik do procedury – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wskazane jest załączenie do wniosku mapy obejmującej 3–krotność szerokości frontu działki, celem sporządzenia analizy urbanistyczno-architektonicznej.

2. Jeżeli projektowana inwestycja mogłaby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej w Mieście Krakowie, Wydział Architektury i Urbanistyki wystąpi do Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie, celem wykonania audytu rowerowego – zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: