AU-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Ustalanie warunków zabudowy


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki - Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać:
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów – potwierdzone we właściwych zakładach, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: docelową rzędną składowiska odpadów, roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
 • określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
 1. Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Opłaty

Opłata skarbowa:

 

 1. Od decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1.  Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

a) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) właściwym konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

c) właściwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

f) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny,

g) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

h) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

i) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

j) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

k) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

- przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

- obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 1. Opinie wewnętrzne – w zależności od uwarunkowań, między innymi:
 • Wydziału Kształtowania Środowiska (zieleń, geologia),
 • Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (komunikacja),
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biura Planowania Przestrzennego,
 • właściwej Rady Dzielnicy,
 • Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 61, art. 64 ust. 2, oraz art. 52 i 53 ust. 3-5 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
 4. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy – stanowiący załącznik do procedury – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Wskazane jest załączenie do wniosku mapy obejmującej 3–krotność szerokości frontu działki, celem sporządzenia analizy urbanistyczno-architektonicznej.
 2. Jeżeli projektowana inwestycja mogłaby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej w Mieście Krakowie, Wydział Architektury i Urbanistyki wystąpi do Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie, celem wykonania audytu rowerowego – zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: